แบบทดสอบ วิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา ว 4514 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่องไฟฟ้าสถิต 1
ผู้สอน นางจงกล บัวสิงห์
คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1. นำวัตถุที่สงสัยเข้าใกล้อิเล็กโตรสโคปแบบลูกพิธ ถ้าลูกพิธเบนเข้าหาวัตถุอาจจะสรุปได้ว่า
   ก. ลูกพิธมีประจุ วัตถุไม่มีประจุ
   ข. ลูกพิธไม่มีประจุ วัตถุมีประจุ
   ค. ลูกพิธและวัตถุมีประจุต่างกัน
   ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2
2. ขณะที่อิเล็กโตรสโคปกำลังกางอยู่ เมื่อนำวัตถุ A ซึ่งตรวจพบว่ามีประจุไฟฟ้าบวกเข้าใกล้จานโลหะ เราจะทราบว่าประจุไฟฟ้าที่อิเ     ก. เป็นบวก ถ้าแผ่นโลหะกางมากขึ้น เป็นลบ ถ้ากางเท่าเดิม
    ข. เป็นบวก ถ้ากางน้อยขึ้น เป็นลบ ถ้ากางเท่าเดิม
    ค. เป็นบวก ถ้ากางมากขึ้น เป็นลบ ถ้ากางน้อยลง
    ง. เป็นบวก ถ้ากางน้อยลง เป็นลบ ถ้ากางมากขึ้น

ข้อที่ 3
3. ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้องที่สุด
    ก. ตัวเก็บประจุยอมให้กระแสไฟฟ้าตรงผ่าน
    ข. ประจุลบมีกิริยาต่อประจุลบเท่านั้น
    ค. ทำให้เกิดประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันขึ้นในตัวใดตัวหนึ่งได้
    ง. ทั้งในสนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้าตรงจุดที่ศักดาเป็นศูนย์ ความเข้าก็จำเป็นต้องเป็นศูนย์ด้วย

ข้อที่ 4
4. ทำไมไฟฟ้าสถิต จึงเกิดได้ดีในฤดูหนาวเพราะ
   ก. อากาศมีตัวนำมาก
   ข. อากาศมีตัวนำน้อย
   ค. อากาศมีตัวนำและฉนวนเท่ากัน
   ง. อากาศมีตัวเหนี่ยวนำดี

ข้อที่ 5
5. วิธีทีทำให้ผิวลูกพิธเป็นตัวนำ คือ
   ก. ใช้โลหะหุ้ม
   ข. คลุกกับผงโลหะ
   ค. คลุกกับผงถ่าน
   ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6
6. ตัวการที่ทำให้วัตถุมีอำนาจไฟฟ้าเกิดขึ้น คือ
   ก. โปรตอน
   ข. ประจุไฟฟ้า
   ค. อิเล็กตรอน
   ง. อำนาจไฟฟ้า

ข้อที่ 7
7. ตัวการที่ทำให้วัตถุแสดงอำนาจไฟฟ้าดึงดูด คือ
   ก. โปรตอน
   ข. ประจุไฟฟ้า
   ค. อิเล็กตรอน
   ง. ไฟฟ้าสถิต

ข้อที่ 8
8. มีประจุบวก เป็นกลาง โยง และ ด้วยลวดตัวนำ ดังนั้น
    ก. A ประจุบวกจาก B เคลื่อนที่ไป
    ข. หลังจากการถ่ายเทประจุ A และ B มีประจุเท่ากัน
    ค. หลังจากการถ่ายเทประจุ A และ B มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน
    ง. หลังจากการถ่ายเทประจุ A และ B มีความจุไฟฟ้าเท่ากัน

ข้อที่ 9
9. เมื่อทำให้ปลายทั้งสองของแท่งโลหะมีความต่างศักย์ไฟฟ้า จะมี
    ก. การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระในแท่งโลหะจากปลายที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังศักย์ไฟฟ้าต่ำ
    ข. การถ่ายเทประจุไฟ้าผ่านพื้นที่หน้าตัดของแท่งโลหะจากปลายที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังปลายที่ มีศักย์ไฟฟ้าต่ำ
    ค. กระแสไฟฟ้าไหลผ่านแท่งโลหะจากปลายที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังปลายที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำ
    ง. การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าบวกไปยังขั้วลบและไฟฟ้าลบไปยังขั้วบวก