รัฐสภา

 

           รัฐสภา   ประกอบด้วยสภา 2  สภาคือ 1. สภาผู้แทนราษฎร  2. วุฒิสภา

 

จำนวนสมาชิกและอายุของสภา

 

                       สภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)

                                วุฒิสภา(ส.ว.)

1.จำนวนสมาชิกทั้งหมด500 คนประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ100คน กับสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 400คน

2. ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานรัฐสภา

3. มีอายุคราวละ 4 ปีนับจากวันเลือกตั้ง

4. เมื่อครบอายุแล้วต้องมีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 45 วัน ส.ส.ทั้งหมดพ้นจากหน้าที่ในทันทีที่สมาชิกหมดอายุ

5. พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคำแนะนำ

6. เมื่อมีการยุบสภาหรือตำแหน่งว่างลงก่อนสิ้นอายุสภาต้องมีการเลือกตั้งแทนภายใน 60 วันเว้นแต่อายุสภาจะเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน

1.จำนวนสมาชิก 200คน มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด

 

2. ประธานวุฒิสภา เป็นรองประธานรัฐสภา

3. มีอายุคราวละ 6 ปีนับจากวันเลือกตั้ง                                              4. เมื่อครบอายุแล้วต้องมีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 30 วัน ส.ว.ที่หมดอายุแล้วยังคงทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

5. ไม่มีการยุบวุฒิสภา

6.  เมื่อมีการยุบสภาหรือตำแหน่งว่างลงก่อนสิ้นอายุสภาต้องมีการเลือกตั้งแทนภายใน 45 วันเว้นแต่อายุสภาจะเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน

 

 

                                           สังคมศึกษา  อาจารย์สมนึก  ปฏิปทานนท์