คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.,ส.ว.

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)

สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)

1.มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

2.อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง

3.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เว้นแต่เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา

4.เฉพาะผู้สมัครแบบแบ่งเขต ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   (1)มีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือ

   (2)เกิดในจังหวัดที่สมัครหรือ

   (3)เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดที่สมัครหรือ

   (4)เคยศึกษาในจังหวัดที่สมัครเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปีการศึกษาหรือ

   (5)เคยรับราชการหรือเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปี

5.เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วัน(นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง)

6.ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังที่กล่าวมาข้างต้น

1.มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

2.อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง

3.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

 

4. ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง

   (1)มีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือ

   (2)เกิดในจังหวัดที่สมัครหรือ

   (3)เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดที่สมัครหรือ

   (4)เคยศึกษาในจังหวัดที่สมัครเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปีการศึกษาหรือ

   (5)เคยรับราชการหรือเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปี

5.ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง

 

 

6.ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังที่กล่าวมาข้างต้น

 

 

สังคมศึกษา  อาจารย์สมนึก  ปฏิปทานนท์