คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

                          

1.สัญชาติไทย(ผู้แปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปี)

2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

3.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

4.ไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในการเลือกตั้ง

     (1)วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

     (2)เป็นภิกษุ สามเณร  นักพรต หรือนักบวช

     (3)ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล หรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

     (4)อยู่ระหว่างการเพิกถอนสิทธิในการเลือกตั้ง

 

การเลือกตั้งมี 2 ระดับ

 

1.ระดับชาติ

   1.1 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร(ส.ส.)ทั้ง แบบบัญชีรายชื่อ   แบบแบ่งเขต

     1.2 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)

2.ระดับท้องถิ่น

     2.1  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.)

     2.2  การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพฯ (ส.ก.)

     2.3  การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

     2.4  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)

     2.5 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.)

     2.6 การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา (ส.มทย.)

 

สังคมศึกษา อาจารย์สมนึก  ปฏิปทานนท์