กิจกรรมทาง   เศรษฐกิจของมนุษย์

              การผลิต (Production)

1.ความหมายของการผลิต

- กระบวนการนำปัจจัยการผลิตมาใช้เพื่อให้เกิดอรรถประโยชน์ในรูปของสินค้าและ                 บริการ

-กระ บวนการทำให้เกิดสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์

2.ปัจจัยการผลิต ( Factors of production )

 

               ปัจจัยการผลิต

                       ผลตอบแทน

1.    ที่ดิน

2.    ทุน

3.    แรงงาน

4.    ผู้ประกอบการ

1.    ค่าเช่า(Rent)

2.    ดอกเบี้ย(Interest)

3.    ค่าจ้าง(Wages)

4.    ผลกำไร(Profit)

3.อรรถประโยชน์ (Utility)

    การผลิตจะให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 5 ประการดังนี้

              ประเภท

               ลักษณะ

           ตัวอย่าง

1.ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเวลา

เวลาเปลี่ยนไป สินค้าและบริการมีค่าขึ้น

1.สุรา

2วัตถุโบราณ

2.ประโยชน์จากการเปลี่ยนรูปร่าง

การผลิตที่มีรูปร่างเปลี่ยนไป

1.ไม้ –ไม้แปรรูป

2.ข้าวเปลือก-ข้าวสาร

3.มัน-แป้ง

3.ประโยชน์จากการเปลี่ยนสถานที่

คือการเปลี่ยนสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง

1.ก๊าซธรรมชาติ-อ่าวไทย

4.ประโยชน์จากการเปลี่ยนโอนกรรมสิทธิ์

การเปลี่ยนความเป็นเจ้าของจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค

1.เสื้อผ้า

2.รถยนต์

3.บ้าน

5.ประโยชน์จากการบริการ

การให้บริการต่างๆ

1.ธนาคาร

2.ขนส่ง

3.ประกันภัย

สังคมศึกษา อาจารย์สมนึก  ปฏิปทานนท์