HOME   |   ABOUT US   |    SERVICE   |   PARTNERS   |   FAQ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ ๑
วิชา พระพุทธศาสนา ( ส ๓๒๒๓ )
ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ใบความรู้ที่ ๔
เรื่อง พุทธประวัติ เทวฑูต ๔
ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
 
ผู้สอน  นายจำเนียร  บัวแก้ว
 
        เทวฑูต ๔
ในขณะทรงอยู่ในวัยเยาว์  พระเจ้าสุทโธทนะพระราชบิดาได้ทรงพยายามทุกวิถีทางให้เจ้าชายสิทธัตถะอยู่ครองราชย์สือต่อจากพระองค์  ด้วยการผูกมัดด้วยความสุขในทางโลกเป็นสำคัญมุ่งให้เจ้าชายสิทธัตถะพบเห็นแต่สิ่งสวยงาม  เช่น  การสร้างปราสาทให้ประทับทั้ง ๓ ฤดู จัดให้ทรงอภิเษกสมรส แต่ด้วยเหตุที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงเป็นนักคิดมาตั้งแต่เยาว์  จึงไม่อาจปิดกั้นความคิดของพระองค์ได้
        วันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะขอพระราชานุญาตเสด็จประพาสพระนคร  พระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรเห็น คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ( นักบวช ) ตามลำดับ สิ่งที่ทรงพบเห็นนี้เรียกว่า เทวฑูต พระองค์ทรงสังเวชสลดพระทัยเมื่อพบเห็นคนแก่ คนเจ็บ และคนตาย และทรงพอพระทัยในสมณะ  ทรงคิดว่าชีวิตการครองเรือนของพระองค์แม้จะทรงเป็นกษัตริย์มีความสมบูรณ์พร้อมทุกอย่าง  แต่ก็ยังคับแคบ จำกัด ไม่มีทางแก้ไขให้ตนเองและผู้อื่น ได้พ้นจากทุกข์ คือ พ้นจากความแก่ ความเจ็บ และความตายได้ จึงทรงเห็นว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่จะหาทางพ้นทุกข์ได้ คือ การออกบวชเป็นสมณะ
        เจ้าชายสิทธัตถะทรงครุ่นคิดถึงเรื่องเสด็จออกผนวชอยู่ตลอดเวลา ความที่พระองค์ทรงครุ่นคิดทำให้ความคิดนั้นแก่กล้าขึ้นโดยลำดับ จนกระทั่งพระชนมายุได้ ๒๙ พรรษา เมื่อนางพิมพาประสูติพระโอรสนามว่า ราหุล พระองค์จึงตัดสินพระทัยเด็ดขาดว่าจะต้องเสด็จออกผนวช      เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตัดสินพระทัยเด็ดขาดก็เสด็จออกผนวชในราตรีกลางดึกคืนนั้นโดยเสด็จออกพร้อมมหาดเล็กคนสนิทชื่อ นายฉันนะ ซึ่งเกิดปีเดียวกันกับพระองค์ นายฉันนะ ผูกม้าพระที่นั่งสีขาวปลอด ชื่อ กัณฐกะ และทำหน้าที่ถือบังเหียนจูงม้า ส่วนเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จขึ้นทรงม้า เดินทางออกจากพระราชวังไป
        เจ้าชายสิทธัตถะพร้อมด้วยนายฉันนะเสด็จเข้าเขตแคว้นโกศลและวัชชี พอสว่างก็ถึงแม่น้ำสายเล็กๆ ชื่อ อโนมา ซึ่งเป็นแม่น้ำแบ่งเขตแดนระหว่างแคว้นสักกะ แคว้นโกศลและแคว้นวัชชี เจ้าชายสิทธัตถะลงจากม้าใช้พระขรรค์ตัดมุ่นมวยผมที่เรียกว่า พระเมาลี โกนหนวดเคราทิ้ง ทรงครองเพศเป็นนักบวชแล้วส่งนาย ฉันนะ และ ม้ากัณฐกะ กลับ พร้อมด้วยทรงมอบพระขรรค์ และเครื่องทรงให้นายฉันนะนำกลับเมืองกบิลพัสดุ์เพื่อส่งข่าวให้ทราบว่า เจ้าชายสิทธัตถะได้ตัดพระเกศา และ ครองเพศเป็นนักบวชแล้ว
 
    
 
WHAT'S  NEW?
 
Double click to edit text.
 
SPECIAL  OFFER
 
Double click to edit text.
YOUR VERY NICE
SLOGAN GOES HERE...