ใบความรู้

เรื่อง  การศึกษาเรื่องคุณสมบัติของทายกและปฏิคาหก

                  ในวิถีชีวิตของเรา  นั้นต้องสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นในสังคมที่เราอยู่     หลักธรรมพระศาสนา      ส่งเสริมให้ชาวพุทธเสียสละ  มีการให้ทานแบ่งปันกัน มีวัตถุประสงค์ต่างๆกันไป

1.      การให้เพื่อทำคุณ

2.      การให้เพื่ออนุเคราะห์

3.      การให้เพื่อบูชาคุณ

   ทายก   หมายถึง  ผู้ให้หรือผู้ถวายทาน อาจเป็นวัตถุ ท่านได้แสดงลักษณะการให้ไว้ว่าให้ด้วยความศรัทธา ให้ด้วยความเคารพ

        การทำทานให้ได้ผลมาก ต้องพร้อมด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ

1.      วัตถุบริสุทธิ์ ของที่จะให้ทานต้องเป็นของที่ตนได้มาโดยสุจริตธรรม

2.       เจตนาบริสุทธิ์ คือ มีเจตนาเพื่อกำจัดความตระหนี่ของตน ทำเพื่อเอาบุญ  เจตนาบริสุทธิ์ทั้ง 3 ขณะ คือ

-          ก่อนให้มีใจเลื่อมใสศรัทธาเป็นทุนเดิม เต็มใจที่จะทำบุญนั้น

-          ขณะให้ตั้งใจให้ ให้ด้วยใจเบิกบาน

-          หลังจากให้มีใจแช่มชื่น ไม่นึกเสียดายสิ่งที่ให้ไปแล้ว

3.      บุคคลบริสุทธิ์ คือ เลือกให้แก่ผู้รับที่เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ มีความสงบเรียบร้อย ตั้งใจประพฤติธรรม

                               ในส่วนปฏิคาหก หรือผู้รับแห่งการให้ทานนั้น

1.      ผู้ที่ไม่โลภอยากได้ของคนอื่น

2.      เป็นผู้ปราศจากโทสะ ในขณะที่มีผู้ให้สิ่งของ หรือวัตถุที่ให้น้อย

3.       ไม่เป็นผู้มีโมหะ คือ ความหลงผิดคิดไปต่างๆนานา อย่างที่ไม่เป็นประโยชน์