ใบความรู้

 

เรื่อง   การเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิกขององค์กรชาวพุทธ

1.       ชมรมพุทธศาสตร์ ตามสถาบันการศึกษา หรือตามโรงเรียนต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์

2.       องค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ( ...)  ตั้งอยู่ที่สวนเบญจสิริ ถนนสุขุมวิท ซอย 24 กรุงเทพ  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และส่งเสริมความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างชาวพุทธทั่วโลก

3.       พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การปฏิบัติธรรม

4.       ยุวพุทธิกสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวพุทธ อยู่ที่ ถนนเพชรเกษม ซอย 54 ภาษีเจริญ กรุงเทพ

5.       ธรรมสถานต่างๆ