ใบความรู้

 

เรื่อง   การเป็นชาวพุทธที่ดี ตามหลักเบื้องบนในทิศ 6

                        การเป็นชาวพุทธที่ดีตามหลักทิศเบื้องบน

อุปริมทิศ ทีฆนิกาย  ปาฏิวรรค คือ ทิศเบื้องบน ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์หรือสมณชีพราหมณ์ ทำหน้าที่เป็น กัลยาณมิตรของชาวบ้าน ซึ่งมีหน้าที่โดยรวม 6 คือ

1.      ห้ามจากความชั่ว

2.      แนะนำสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในความดี

3.      อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี

4.      ให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟัง

5.      ชี้แจงอธิบายสิ่งที่เคยได้ฟังมาแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง

6.      บอกทางสวรรค์ คือ สอนวิธีการดำเนินชีวิตให้ประสบแต่ความสุข

                                    หน้าที่ของคฤหัสถ์พึงปฏิบัติต่อพระสงฆ์ผู้เป็นทิศเบื้องบน

1.        จะทำสิ่งใดก็ทำด้วยเมตตา

2.        จะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตา

3.        จะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตา

4.        ต้อนรับด้วยความเต็มใจ

5.        อุปถัมภ์ด้วยปัจจัย

การเข้าค่ายคุณธรรม

การเข้าค่ายคุณธรรม เป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนหรือเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่วัย จะได้พัฒนาตนเองและสร้างสรรค์สังคม โดยรู้ซึ้งถึงหลักธรรม มีความรักความศรัทธา มีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา

          ขั้นตอน

1.      กำหนดระดับนักเรียน เยาวชน ระดับใด

2.      กำหนดเวลา ในการดำเนินกิจกรรม อาจเป็น 3 วัน 2 คืน หรือตามความเหมาะสม

3.      ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับพระวิทยากร สถานที่จัดอบรม อาจเป็นวัด โรงเรียน หรือตามความเหมาะสม ระยะเวลา งบประมาณ เป็นต้น

ระเบียบพิธี

1.ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานสงฆ์กล่าวนำคำบูชาพระรัตนตรัย

2. ผู้ดำเนินโครงการกล่าวนำ นำเสนอโครงการ ประธานกล่าวเปิดงานและมอบนักเรียนแก่พระวิทยากร

4.      พิธีมอบตัวศิษย์

           ให้นักเรียนชายนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตร นักเรียนหญิงนั่งในท่าเทพธิดา และให้นักเรียนกล่าวตามมีผู้กล่าวนำ  ข้าแต่พระอาจารย์ และครูอาจารย์ที่เคารพ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบกายและใจ เป็นศิษย์ที่ดีของพระอาจารย์ และครูอาจารย์ ข้าพเจ้าทั้งหลายจะตั้งใจศึกษาเชื่อฟังคำสั่งสอนและปฏิบัติตาม ด้วยความเคารพทุกประการ  ด้วยสัจจะวาจานี้ ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงมีแต่ความสุขความเจริญ ตลอดกาลนานเทอญ

5.      อาราธนาศีล และสมาทานศีล 5 ประธานสงฆ์ให้โอวาท

6.      เข้าสู่กระบวนการอบรมตามที่แต่ละโครงการและสถานที่กำหนดขึ้น

ขอบข่ายการอบรม

1.      ภาควิชาการพระพุทธศาสนา ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิชาการทางพระพุทธศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาของการอบรม เช่น พุทธประวัติ ธรรมประยุกต์ คือ การแนะนำหลักธรรมเพื่อมาผสานกับการดำเนินชีวิต ศาสนาพิธี สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสนพิธี มรรยาทไทย เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย เป็นต้น

2.      ภาคอบรมจิตใจ มีการทำวัตรสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา เดินจงกรม แผ่เมตตา เป็นการปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่วัยเป็นการฝึกความแน่วแน่ และความอดทนของจิต อันจะนำมาซึ่งการเข้าใจในอารมณ์และจิตใจของตน

3.      ภาคนันทนาการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรมและปลูกฝังเจตคติที่ดีสำหรับเยาวชน เช่น เกมคุณธรรม นำความบันเทิงมาผสมกับคุณธรรม สรภัญญะ เป็นบทสวดทำนองส่งเสริมให้เกิดสติปัญญา เกิดความแช่มชื่นแก่จิตใจ การโต้วาทีธรรมะ เป็นต้น

4.      กิจกรรมพิเศษ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและทัศนคติที่ดี เช่น แสงเทียนแสงธรรม ที่มีเป้าหมายเพื่อรำลึกถึงพระคุณแม่ กิจกรรมจุดเทียนปัญญา เป็นการสร้างสำนึกให้เด็กรู้จักหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกระทำความดี การทอดผ้าป่ากิเลส เป็นการบำเพ็ญสัจจะบารมี ละเลิกความชั่วและตั้งใจทำแต่ความดี เป็นต้น

  ประโยชน์ที่ได้รับ

1.      สร้างเจตคติที่ดีให้แก่เยาวชนต่อความเข้าใจในหลักการทางพระพุทธศาสนา

2.      ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้นำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันให้เป็นชีวิตที่ดีงาม

3.      เป็นการปลูกฝังค่านิยม และพัฒนาจิตสำนึกที่ดีงามในหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม