แบบทดสอบ วิชาพระพุทธศาสนา ส 4422 ระดับ ม.4
เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา พระไตรปิฎก
โดย อ.จุฬาภรณ์ พรหมบุตร ร.ร.กันทรารมณ์
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
น้อยถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่เธอก็ควบคุมตนเองไม่ให้ตื่นเต้นมากเกินไป การกระทำของน้อยเป็นไปตามหลักพุทธศาสนสุภาษิตข้อใด
   ก. จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ
   ข. น อุจฺจาวจํ ปฺณฑิตา ทฺสสยนติ
   ค. นตถิ โลเก อนินฺทิโต
   ง. โกธํ ฆตฺวา สุข เสติ

ข้อที่ 2
การกระทำข้อใดสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต โกธํ ฆตฺวา สุข เสติ
   ก. การเลือกคบมิตรที่ดี
   ข. การหลีกเลี่ยงการติเตียนของผู้อื่น การพูดในสิ่งที่ดี
   ค. การหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้ยึดมั่นในสิ่งที่เหมาะสม
   ง. การทำพูดในสิ่งที่ดีงาม การบำเพ็ญสมาธิและเจริญภาวนา

ข้อที่ 3
ชนะสงครามพันครั้ง ชนะคนพันคน ยังสู้ชนะตนครั้งเดียวไม่ได้ ข้อความนี้แสดงความสำคัญของเรื่องใด
   ก. ความพยายาม
   ข. การฆ่าความโกรธ
   ค. การหลีกเลี่ยงการมีศัตรู
   ง. การฝึกจิต

ข้อที่ 4
น อุจจาวจ ปณฑิตา ทสสยนติ สอดคล้องกับข้อใด
   ก. ผีเข้าผีออก
   ข. บาปบุญ
   ค. คุณโทษ
   ง. ความสุข ความทุกข์

ข้อที่ 5
ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ เป็นส่วนหนึ่งของหลักธรรมใด
   ก. ภาวนา 4
   ข. บุญกิริยาวัตถุ 10
   ค. โลกธรรม 8
   ง. มรรค 8

ข้อที่ 6
ความหมายของ บัณฑิต ในข้อใดชัดเจนที่สุดตามหลักศาสนา
   ก. บุคคลผู้ประพฤติดี
   ข. บุคคลผู้มีระดับการศึกษาสูงระดับปริญญาตรี
   ค. ผู้มีปัญญาและผู้ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความดีงาม
   ง. ผู้ที่ได้รับการยกย่องจากนักปราชญ์ทั้งหลาย

ข้อที่ 7
สังสารวัฏ สอดคล้องกับข้อความใด
   ก. สังขารไม่เที่ยง
   ข. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
   ค. ความเปลี่ยนแปลงชีวิต
   ง. การเวียนว่ายตายเกิด

ข้อที่ 8
จิตหรือระดับชีวิตของบุคคลผู้พัฒนาตนจนพ้นภูมิทั้งสามหมายถึงข้อใด
   ก. กามภพ
   ข. รูปภพ
   ค. อรูปภพ
   ง. โลกุตตรภูมิ

ข้อที่ 9
ห้ามเพลิงไว้อย่าให้ มีควัน ให้ข้อคิดเตือนใจในเรื่องใด
   ก. การนินทา
   ข. การทำความชั่ว
   ค. การห้ามความคิด
   ง. การห้ามความทุกข์

ข้อที่ 10
ข้อใดบ่งชัดว่ากายกับจิตมีความสัมพันธ์กัน
   ก. จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว
   ข. คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก
   ค. จิตเป็นสิ่งรับทุกข์สุขของกาย
   ง. ธรรมทั้งปวงมีใจเป็นหัวหน้า