แบบทดสอบ วิชาพระพุทธศาสนา ส 4422 ระดับ ม.4
เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และศาสนพิธี
โดย อ.จุฬาภรณ์ พรหมบุตร ร.ร.กันทรารมณ์
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันมาฆบูชา คือ อะไร
   ก. โอวาทปาฏิโมกข์
   ข. อริยสัจ 4
   ค. มัชฌิมาปฏิปทา
   ง. ธัมมจักกัปปวัฒนสูตร

ข้อที่ 2
หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันวิสาขบูชา คืออะไร
   ก. อริยสัจ 4
   ข. โอวาทปาฏิโมกข์
   ค. อนันตลักขณสูตร
   ง. ธัมมจักกัปปวัฒนสูตร

ข้อที่ 3
พระพุทธเจ้าทรงแสดง ธัมมจักกัปปวัฒนสูตร ในวันใด
   ก. วันวิสาขบูชา
   ข. วันมาฆบูชา
   ค. วันอาสาฬบูชา
   ง. วันอัฏฐมีบูชา

ข้อที่ 4
มงคล 38 ในเรื่อง กาเลน ธัมมสากัจฉา เกี่ยวเนื่องกับวันใด
   ก. วันธรรมสวนะ
   ข. วันเข้าพรรษา
   ค. วันออกพรรษา
   ง. วันอัฏฐมีบูชา

ข้อที่ 5
วันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก คือวันใด
   ก. วันเข้าพรรษา
   ข. วันออกพรรษา
   ค. วันอัฏฐมีบูชา
   ง. วันเทโวโรหณะ

ข้อที่ 6
ข้อใดกล่าวถึงพิธีถวายสังฆทานได้ถูกต้อง
   ก. การถวายสิ่งของแด่เจ้าอาวาส
   ข. การถวายของแห้งแด่พระสงฆ์
   ค. การถวายสิ่งของแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงคุณธรรม
   ง. การถวายสิ่งของแด่พระสงฆ์โดยไม่เจาะจงบุคคล

ข้อที่ 7
การถวายผ้าอาบน้ำฝนกระทำกันในโอกาสใด
   ก. ก่อนวันเข้าพรรษา
   ข. ก่อนวันออกพรรษา
   ค. ภายในพรรษา
   ง. ในฤดูฝน

ข้อที่ 8
พิธีทอดกฐินกระทำในโอกาสใด
   ก. วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9
   ข. วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ไปจนถึงถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3
   ค. วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น15 ค่ำ เดือน 12
   ง. วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 12