แบบทดสอบ วิชาพระพุทธศาสนา ส 4422 ระดับ ม.4
เรื่อง การบริหารจิตและการเจริญปัญญา
โดย อ.จุฬาภรณ์ พรหมบุตร ร.ร.กันทรารมณ์
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
ข้อใดคือความหมายของสมาธิ
   ก. การยืน เดิน นั่ง อย่างมีสติ
   ข.การนั่งดูลมหายใจ
   ค.การทำใจให้มั่นคงในสิ่งเดียว
   ง. การสงบจิตด้วยการบริกรรม พุทโธ

ข้อที่ 2
การฝึกสมาธิเบื้องต้นจะได้ประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างไร
   ก. ชะลอความแก่
   ข. หายจากการหวาดกลัว
   ค. มีจิตใจสบายหายเครียด
   ง. เสริมความจำ มีประสิทธิภาพการทำงาน

ข้อที่ 3
ผลของการบริหารจิตช่วยพัฒนาบุคลิกภาพอย่างไร
   ก. มีนิสัยสุภาพ อ่อนโยน
   ข. มีความเข้มแข็ง ไม่อ่อนแอ
   ค. จิตมีกำลังเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา
   ง. มีนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ข้อที่ 4
ข้อใดเป็นกายาวิปัสสนา
   ก. ระลึกถึงความสงบ
   ข. ระลึกถึงร่างกาย
   ค. ระลึกถึงลมหายใจเข้าออก
   ง. ระลึกถึงสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ

ข้อที่ 5
การที่มนุษย์กินเนื้อสัตว์จึงกล่าวว่า ร่างกายเป็นดุจดังป่าช้าทิ้งซากศพ ตรงกับข้อใดในกายาวิปัสสนา
   ก. ปฏิกูลมนสิการ
   ข. กำหนดอิริยาบถ
   ค. ธาตุวัฏฐาน
   ง. นวสีวถิกา

ข้อที่ 6
การพิจารณาความรู้สึกทุกข์ สุข เฉยๆ เป็นการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐานข้อใด
   ก. กายานุปัสสนา
   ข. เวทนานุปัสสนา
   ค. จิตตานุปัสสนา
   ง. ธัมมานุปัสสนา

ข้อที่ 7
การพิจารณาว่าชีวิตประกอบด้วยรูปและนามเป็นการพิจารณาข้อใดของ สติปัฎฐาน
   ก. กายานุปัสสนา
   ข. เวทนานุปัสสนา
   ค. จิตตานุปัสสนา
   ง. ธัมมานุปัสสนา

ข้อที่ 8
การเดินจงกรมมี 6 ระยะ ระยะที่ 3 คือข้อใด
   ก. ยกส้นเท้าขึ้น เรียกว่า ยกส้นหนอ
   ข. ยกเท้าจะก้าวไปข้างหน้า เรียกว่า ยกหนอ
   ค. ยกเท้าไปข้างหน้า เรียกว่า ย่างหนอ
   ง. ยกเท้าก้าวไปข้างหน้าเท้าอีกข้างหนึ่ง เรียกว่า กดหนอ

ข้อที่ 9
วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ เป็นการคิดแบบใด
   ก. คิดแบบแยกแยะองค์ประกอบ
   ข. คิดทุกแง่มุมรอบด้าน
   ค. คิดแบบหลักการและจุดมุ่งหมาย
   ง. คิดแบบรู้เท่าทันความเป็นจริง

ข้อที่ 10
ขณะที่นักเรียนกำลังทำข้อสอบจัดว่าเป็นการคิดแบบใด
   ก. คิดตามหลักการจุดหมาย
   ข. คิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน
   ค. คิดทุกแง่มุมรอบด้าน
   ง. คิดแบบแก้ปัญหา