แบบทดสอบ วิชาพระพุทธศาสนา ส 4422 ระดับ ม.4
เรื่อง อริยสัจ 4
โดย อ.จุฬาภรณ์ พรหมบุตร ร.ร.กันทรารมณ์
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
หลักธรรมข้อใดจัดอยู่ในเรื่อง ทุกข์ ซึ่งเป็นธรรมข้อที่ควรรู้
   ก. ขันธ์ 4
   ข. วิตก 3
   ค. ภาวนา 4
   ง. พละ 4

ข้อที่ 2
หลักธรรมหัวข้อใดจัดเป็นความจริงว่าด้วยเหตุผลแห่งทุกข์เป็นธรรมที่ควรละ
   ก. ภาวนา 4 ขันธ์ 5
   ข. พละ 5 ภาวนา 4
   ค. หลักกรรม วิตก
   ง. วิตก ขันธ์ 5

ข้อที่ 3
ขันธ์ 5 ประกอบด้วยสิ่งใด
   ก. รูป ทุกข์ สัญญา สังขาร อนิจจัง
   ข. วิญญาณ รูป เวทนา สัญญา สังขาร
   ค. อนิจจัง เวทนา สัญญา สังขาร อุเบกขา
   ง. สุขเวทนา ทุกข์เวทนา สัญญา สังขาร มรณัง

ข้อที่ 4
การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ เรียกว่า อะไร
   ก. เวทนา
   ข. วิญญาณ
   ค. สังขาร
   ง. อุเบกขา

ข้อที่ 5
ข้อความใดสอดคล้องกับกฎแห่งกรรม
   ก. อดเปรี้ยวไว้กินหวาน
   ข. ความพยายามเป็นหนทางสู่ความสำเร็จ
   ค. คนหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น
   ง. จงเตือนตนให้ดี

ข้อที่ 6
ข้อใดจัดเป็นกรรมนิยาม
   ก. กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
   ข. กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความเป็นเหตุผลของสิ่งทั้งปวง
   ค. กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทำงานของจิต
   ง. กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการกระทำทั่วไปของบุคคล

ข้อที่ 7
กรรมในทางธรรมหมายถึงข้อใด
   ก. กฎธรรมชาติที่ประกบด้วยเหตุผล
   ข. กฎธรรมชาติที่มีผลตอบแทน
   ค. กฎธรรมชาติที่มีความเป็นเหตุเป็นผล
   ง. กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทำงานของจิต

ข้อที่ 8
เนกขัมวิตก หมายความว่าอย่างไร
   ก. ความนึกคิดที่ประกอบด้วยเมตตา
   ข. ความนึกคิดในทางเบียดเบียนและทำร้าย
   ค. ความนึกคิดที่ประกอบด้วยความพยายามมุ่งร้าย
   ง. ความนึกคิดที่ปลอดจากกาม เป็นความคิดที่ไม่ยึดติดกับอะไร

ข้อที่ 9
การกระทำใดจัดเป็น ปัญญาภาวนา
   ก. อ้อมมีสุขภาพแข็งแรงเพราะหมั่นออกกำลังกาย
   ข. เอ๋ประพฤติดีด้วยกาย วาจา ใจ
   ค. อ้นตั้งใจทำงานด้วยความสุขุมรอบคอบ
   ง. เอกแก้ปัญหาการทะเลาะกันของน้องๆได้สำเร็จและเป็นที่พอใจของทุกคน

ข้อที่ 10
การกระทำใดจัดเป็น กายภาวนา
   ก. ส้มเลือกซื้ออาหารที่มีคุณประโยชน์
   ข. ฝนตั้งใจอ่านหนังสือทุกวัน
   ค. เก๋รู้วิธีปฏิเสธเพื่อนๆที่ชวนไปเที่ยว
   ง. ติ๊กเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค