วิชาภาษาอังกฤษ(รหัส อ 016) ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
เรื่อง Conjunctions จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. จุฑารัตน์ บุญเรือน โรงเรียนกันทรารมณ์
Choose the best answer

ข้อที่ 1)
She looked healthy .......,she feit sick.
   and
   so
   but
   unless

ข้อที่ 2)
Nor only was he good at English ............at mathematics.
   so
   as
   but also
   and also

ข้อที่ 3)
........he is young , he is weiied-manner.
   Because
   If
   Although
   Unless

ข้อที่ 4)
.......She is ready , we can go.
   If
   While
   Unless
   Unless

ข้อที่ 5)
Tom asked what he knew about the story....... the pictures.
   but
   and
   for
   too