วิชาภาษาอังกฤษ(รหัส อ 016) ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง Connected Statements จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. จุฑารัตน์ บุญเรือน โรงเรียน กันทรารมณ์
Choose the best answer.

ข้อที่ 1)
We will go out..........it is dark before lighting the fire.
   when
   as
   until
   becaruse

ข้อที่ 2)
The salesman made out the bill .........The customer waited.
   So
   and
   that
   while

ข้อที่ 3)
His friends would not listen .........Hard he triend to convince them.
   So
   however
   that
   although

ข้อที่ 4)
You can not get there in time ......you run.
   So
   and
   since
   unless

ข้อที่ 5)
We met him yesterday and .......
   John did
   so did john
   John did so
   John too did