วิชาภาษาอังกฤษ(รหัส อ 016) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง Countable / Uncountable 2 จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. จุฑารัตน์ บุญเรือน โรงเรียนกันทรารมณ์
Choose the best answer

ข้อที่ 1)
I'm going to buy some new.............. .
   chair
   shoes
   shoe
   cheese

ข้อที่ 2)
I am going to make a table. First I need.............wood.
   a
   an
   some
   any

ข้อที่ 3)
I need..........new car.
   a
   an
   some
   any

ข้อที่ 4)
Would you like ............ cheese?
   a
   an
   some
   any

ข้อที่ 5)
I'm going to buy some new.............. .
   chair
   shoes
   shoe
   cheese