วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส อ 016) ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง Countable / Uncountable 1 จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. จุฑารัตน์ บุญเรือน โรงเรียนกันทรารมณ์
Choose the best answer

ข้อที่ 1)
Do you like........cake?
   a
   an
   some
   ......

ข้อที่ 2)
I haven't got ........watch.
   a
   an
   the
   .........

ข้อที่ 3)
Do you want........cup of coffee?
   a
   an
   the
   some

ข้อที่ 4)
Don't go out without ........umbrella.
   a
   an
   the
   some

ข้อที่ 5)
Jamaica is ........ island.
   a
   an
   the
   some