วิชาภาษาอังกฤษ(รหัส อ 016) ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง การใช้ I have ...../I have got จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. จุฑารัตน์ บุญเรือน โรงเรียน กันทรารมณ์
Choose the best anwer

ข้อที่ 1)
Sarah........a car. She goes every where by bicycle.
   have got
   has got
   haven't got
   hasn't got

ข้อที่ 2)
They like animals. They..........three dogs and two cats.
   have got
   has got
   haven't got
   hasn't got

ข้อที่ 3)
Charlie is't happy. He..........a lot of problems.
   have got
   has got
   haven't got
   hasn't got

ข้อที่ 4)
They don't read much.they ...............many books.
   have got
   has got
   haven't got
   hasn't got

ข้อที่ 5)
Julia wants to go to the concert but she...................a ticccket.
   have got
   has got
   haven't got
   hasn't got