วิชาภาษาอังกฤษ(รหัส อ 016) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง การใชั้ Some และ Any จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. จุฑารัตน์ บุญเรือน โรงเรียนกันทรารมณ์
Choose the best answer

ข้อที่ 1)
She said ............ to me but I didn't understand it .
   something
   somebody
   anything
   anybody

ข้อที่ 2)
Would you like .......... to drink?
   something
   somebody
   anything
   anybody

ข้อที่ 3)
This is a secret. Please don't tell ............ .
   something
   somebody
   anything
   anybody

ข้อที่ 4)
I want to the shop but I didn't buy ......... .
   something
   somebody
   anything
   anybody

ข้อที่ 5)
I am looking for my keys. Has .......... seen them ?
   something
   somebody
   anything
   anybody