ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์
     ประจักษ์พยานเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีในเซลล์
 
         
ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์เกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการ
สังเคราะห์สารหรือการหายใจซึ่งเราสามารถตรวจสอบง่ายๆ
ได้ว่าปฏิกิริยากิดขึ้นในเซลล์โดยการวิเคราะห์ส่วนประกอบ
ของก๊าซ 3 ชนิดในลมหายใจออกเปรียบเทียบกับลมหายใจเข้า
ดังต่อไปนี้
ชนิดของก๊าซ                         ปริมาณของก๊าซ ( ค่าร้อยละ )
                                     ลมหายใจเข้า             ลมหายใจออก
ไนโตรเจน                            79.0                       79.5
ออกซิเจน                             20.96                      16.4
คาร์บอนไดออกไซด์                   0.03                        4.1
 
          จะเห็นว่าปริมาณของก๊าซออกซิเจนในลมหายใจออก
ลดลง ส่วนคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออกเพิ่มขึ้นแสดง
ให้เห็นว่าเซลล์น่าจะมีการนำเอาก๊าซออกซิเจนไปใช้แล้วปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ออกมานั่นหมายถึงว่ามีการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ขึ้นในเซลล์นั่นเอง