วิชาศิลปกับชีวิต... (รหัส.ศ3111..) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่.1..
เรื่อง การแสดงพื้นเมืองภาคใต้... จำนวน ..5. ข้อ
โดย อลัดดาวัลย์ ทองคำ. .. โรงเรียน.กันทรารมณ์..
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. การแสดงพื้นเมืองภาคใต้ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศใด
   พม่า
   มลายู
   สิงคโปร์
   ฟิลิปินล์

 2. การแสดงโต้ตอบกันเป็นเรื่องราวของภาคใต้เรียกว่าอะไร
   มโหรสฬ
   แสดงละคร
   มโหรี
   แสดงเบ็ตเล็ด

 3. ข้อใดเป็นการเบ็ตเล็ดของภาคใต้
   มะโย่ง
   ลิเกบก
   ล็องเง็ง
   หนังตะลุง

 4. ดนตรีของภาคใต้ที่ถือว่าสำคัญที่สุดคือข้อใด
   กลองแขกและรำมะนา
   ระนาดเหล็กและรำมะนา
   กลองแขกและโหม่ง
   ปี่ชวาและฆ้องโหม่ง

 5. ตัวหนังตะลุงทำมาจากอะไร
   หนังวัว
   พลาสติก
   กระดาษแข็ง
   หนังช้าง