วิชา.ศิลปกับชีวิต.. (รหัส.ศ 3111..) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...1
เรื่อง การแสดงภาคกลาง... จำนวน 5 ... ข้อ
โดย อ.ลัดดาลัลย์ ทองคำ. .. โรงเรียน.กันทรารมณ์..
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. ข้อใดเป็นการแสดงพื้นเมืองของภาคกลาง
   ฟ้อนเหงียว
   ลำตัด
   เพลงฉ่อย
   เพลงเรือ

 2. ภาคใดเป็นที่รวมศิลปวัฒนธรรมของทุกภาค
   ภาคเหนือ
   ภาคกลาง
   ภาคใต้
   ภาคอีสาน

 3. รำลาวกระทบไม้ตัดแปลงการแสดงเต้นสากมาจากภาคใด
   ภาคเหนือ
   ภาคอีสาน
   ภาคกลาง
   ภาคใต้

 4. ข้อใดมไม่จัดเป็นเอกลักษณ์ของการแสดงภาคกลาง
   การร่ายรำที่ใช้มือ
   การร่ายรำที่ใช้แขน
   การร่ายรำที่ใช้ลำตัว
   การร่ายรำที่ใช้เท้า

 5. เต้นกำรำเคี่ยวเป็นการแสงพื้นเมืองของจังหวัดใด
   จังหวัดพิจิตร
   จังหวัดนครนายก
   จังหวันครสวรรค์
   จังหวัดพิษณุโลก