วิชาศิลปกับชีวิต.. (รหัส.ศ 3111..) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..1.
เรื่อง รำวงมาตรฐาน. จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ.ลัดดาวัลย์ ทองคำ .. โรงเรียนกันทรารมณ์.
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. ผู้ปรับปรุงทำนองเพลงรำวงมาตรฐานคือใคร
   อาจารย์มันลลี คงประภัทร์
   อาจารย์ละมุน ยมะคุปย์
   อาจารย์มนตรี ตราโมท
   เฉลิม เศวตนันท์

 2. ข้อใดไม่จัดเป็นบทร้องของเพลงรำวงในสมัยก่อน
   บทชมโฉม
   บทไหว้ครู
   บทเกี่ยวพาราสี
   บทหยอกเย้า

 3. ผู้คิดบทร้องเพลงรำวงมาตรฐานขึ้นใหม่ 4 บท คือใคร
   จหมื่นมานิตย์ นเรศ (เฉลิมเศวตนันท์)
   ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม
   อาจารย์ลมุน ยมะคุปต์
   อาจารย์มนตรี ตราโมท

 4. ผู้แต่งบทร้องเพลงรำวงมาตรฐานขึ้นใหม่อีก 6 เพลงคือใคร
   จหมื่นมานิตย์ นเรศ (เฉลิม เศวตนันท์)
   ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม
   อาจารย์ละมุน ยมะคุปต์
   อาจารย์มนตรี ตราโมท

 5. ผู้ปรับปรุงทำนองเพลงรำวงมาตรฐานคือใคร
   อาจารย์มันลลี คงประภัทร์
   อาจารย์ละมุน ยมะคุปย์
   อาจารย์มนตรี ตราโมท
   เฉลิม เศวตนันท์

 6. เพลงรำวงมาตรฐานมีกี่เพลงกี่ท่า
    10 เพลง 10 ท่า
    10 เพลง 11 ท่า
    10 เพลง 12 ท่า
    10 เพลง 17 ท่า