วิชา.ศิลปกับชีวิต.. (รหัสศ3111...) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่.1..
เรื่องการแสดงพื้นเมืองภาคอีสาน ... จำนวน ..5. ข้อ
โดย อ.ลัดดาวัลย์ ทองคำ .. โรงเรียนกันทรารมณ์...
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. การแสดงพื้นเมืองของภาคอีสานเกิดขึ้นจากอะไร
   กิจวัตรประจำวันหรือประจำฤดูกาล
   ฐานะทางเศรษฐกิจ
   ความอุดมสมบูรณ์
   รักความสนุกสนาน

 2. ลักษณะการแสดงซึ่งเป็นลีลาเฉพาะของอีสานคือข้อใด
   ลีลาและจังหวะในการก้าวเท้า
   ลีลาและจังหวะในการใช้มือ
   ลีลาและจังหวะในการใช้แขน
   ลีลาและจังหวะในการใช้ขา

 3. การแสดงพื้นเมืองภาคอีสานเรียกว่าอะไร
   ระบำ
   รำ
   ฟ้อน
   เซิง

 4. ดนตรีพื้นเมืองภาคอีสานได้แก่อะไร
   กลองโทน
   โปงลาง
   ระนาด
   ฆ้องวง

 5. ข้อใดเป็นการแสดงที่ไม่จัดอยู่ในพวกเดียวกัน
   เซิงสวิง
   เซิงกะลา
   เซิงกระติบข้าว
   รำเพลิน