วิชา ภาษาไทย (รหัส ท 4112.) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การเขียนรายงาน
โดย อ.มะลิ มุขขันธ์ โรงเรียน กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
-ข้อใดเป็นส่วนสำคัญในการทำรายงาน ภายหลังจากที่ได้เรียบเรียงเนื้อหาไว้เรียบร้อยแล้ว
   -การมีดัชนีคั่นค่า และอภิธานศัพท์โดยละเอียด
   -การมีภาพประกอบ เพื่อให้เป็นรายงานที่ชวนอ่าน
   -การวางรูปหน้ากระดาษและการเรียงลำดับส่วนต่างๆ
   -การตัดกรอบหน้ากระดาษรายงาน เพื่อวางขอบเขตตัวอักษร

ข้อที่ 2)
ข้อใดคือปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เกิดลิลิตยวนพ่าย
   ความรู้สึกศรัทธาในศาสนา
   ความเชื่อในลิทธิเกี่ยวกับการกินน้ำสาบานตน
   เพื่อให้นางอันเป็นที่รักอ่านเป็นทำนองจดหมายส่วนตัว
   ความประทับใจ ความภูมิใจในกษัตริย์ของตน

ข้อที่ 3)
ข้อใดคือปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เกิดกำสรวลโคลงดั้น
   ความรู้สึกศรัทธาในศาสนา
   ความเชื่อในลิทธิเกี่ยวกับการกินน้ำสาบานตน
   เพื่อให้นางอันเป็นที่รักอ่านเป็นทำนองจดหมายส่วนตัว
   ความประทับใจ ความภูมิใจในกษัตริย์ของตน

ข้อที่ 4)
ข้อใดคือปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เกิดมหาชาติคำหลวง
   ความรู้สึกศรัทธาในศาสนา
   ความเชื่อในลิทธิเกี่ยวกับการกินน้ำสาบานตน
   เพื่อให้นางอันเป็นที่รักอ่านเป็นทำนองจดหมายส่วนตัว
   ความประทับใจ ความภูมิใจในกษัตริย์ของตน

ข้อที่ 5)
ฃ้อใดคือปัจจัยที่ทำให้เกิดลิลิตพระลอ
   ความประทับใจ ความภูมิใจในกษัตริย์ของตน
   เกิดจากการถ่ายทอดอารยธรมและวัฒนธรรม
   เกิดจากความรู้สึกศรทธาในสิ่งที่ตนเองรัก
   เกิดจากอารมณ์ส่วนตัวของกวีเอง

ข้อที่ 6)
ข้อใดคือปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เกิดโคลงทวาทศมาส
   ความประทับใจ ความภูมิใจในกษัตริย์ของตน
   เกิดจากการถ่ายทอดอารยธรมและวัฒนธรรม
   เกิดจากความรู้สึกศรทธาในสิ่งที่ตนเองรัก
   เกิดจากอารมณ์ส่วนตัวของกวีเอง

ข้อที่ 7)
ข้อใดให้คำจำกัดความของคำว่า "รายงาน"ได้ชัดเจนถูกต้อง
   เป็นการรวบรวมข้อมูล
   เป็นการบันทึกเรื่องราวที่ได้อ่านมา
   เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้ฟังมา
   เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมมาในรูปแบบต่างๆ

ข้อที่ 8)
จุดมุ่งหมายโดยทั่วไปของการเขียนรายงานค้นคว้าคือข้อใด
   -ให้มีนิสัยรักการอ่าน
   -ให้มีทักษะในการค้นคว้ารวบรวม
   -ให้รู้จักเรียบเรียงสิ่งที่ได้ค้นมา
   -ให้รู้จักรวบรวม เรียบเรียง ความรู้ ความคิดแล้วนำเสนออย่างถูกหลักวิชา

ข้อที่ 9)
-รายงานมีองค์ประกอบตามข้อใด
   -ปก คำนำ เนื้อเรื่อง
   -สารบัญ เนื้อเรื่อง เชิงอรรถ
   -ส่วนหน้า เชิงอรรถ สารบัญภาพ
   -ส่วนหน้า ส่วนเนื้อเรื่อง ส่วนท้าย

ข้อที่ 10)
-ลำดับขั้นตอนของการเขียนรายงาน ที่ถูกต้อง ก่อนที่จะรวบรวมข้อมูลคือข้อใด
   -ตั้งชื่อเรื่อง ค้นคว้า อ่านจับใจความ เขียนโครงเรื่อง
   -ค้นคว้า อ่านจับใจความ ตั้งชื่อเรื่อง เขียนโครงเรื่อง
   -ตั้งชื่อเรื่อง เขียนโครงเรื่อง อ่านจับใจความ
   -ค้นคว้า ตั้งชื่อเรื่อง เขียนโครงเรื่อง อ่านจับใจความ

ข้อที่ 11)
-การคัดลอกข้อความสั้นๆเฉพาะบางตอนมาใช้ประกอบการเขียนรายงานต้องปฏิบัติตามข้อใดจึงจะไม่ผิดกฎหมาย
   -ไม่ต้องขออนุญาต ไม่ต้องอ้างชื่อผู้แต่ง
   -ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นรายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
   -ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องทำเชิงอรรถ หรือแสดงให้ปรากฏว่าได้คัดลอกมาจากแหล่งใด
   -ถ้าเจ้าของลิขสิทธ์เป็นคนไทย ต้องขออนุญาต ถ้าเป็นชาวต่างประเทศไม่ต้องขออนุญาต

ข้อที่ 12)
-ข้อใดเป็นส่วนสำคัญในการทำรายงาน ภายหลังจากที่ได้เรียบเรียงเนื้อหาไว้เรียบร้อยแล้ว
   -การมีดัชนีคั่นค่า และอภิธานศัพท์โดยละเอียด
   -การมีภาพประกอบ เพื่อให้เป็นรายงานที่ชวนอ่าน
   -การวางรูปหน้ากระดาษและการเรียงลำดับส่วนต่างๆ
   -การตัดกรอบหน้ากระดาษรายงาน เพื่อวางขอบเขตตัวอักษร