วิชา ภาษาไทย (รหัส ท 4112.) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เกิดวรรณกรรม และวรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น การเขียนรายงาน ประวัติวรรณคดีและวรรณกรรมสมัยกรุงศรีอยธยาตอนต้น การบันทึกจากการอ่าน การฟัง มารยาทการฟัง การดู การพูด
โดย อ.มะลิ มุขขันธ์ โรงเรียน กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ฃ้อใดคือปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เกิดลิลิตพระลอ
   ความประทับใจ ความภูมิใจในกษัตริย์ของตน
   เกิดจากการถ่ายทอดอารยธรมและวัฒนธรรม
   เกิดจากความรู้สึกศรทธาในสิ่งที่ตนเองรัก
   เกิดจากอารมณ์ส่วนตัวของกวีเอง

ข้อที่ 2)
ข้อใดคือปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เกิดลิลิตยวนพ่าย
   ความรู้สึกศรัทธาในศาสนา
   ความเชื่อในลิทธิเกี่ยวกับการกินน้ำสาบานตน
   เพื่อให้นางอันเป็นที่รักอ่านเป็นทำนองจดหมายส่วนตัว
   ความประทับใจ ความภูมิใจในกษัตริย์ของตน

ข้อที่ 3)
ข้อใดคือปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เกิดกำสรวลโคลงดั้น
   ความรู้สึกศรัทธาในศาสนา
   ความเชื่อในลิทธิเกี่ยวกับการกินน้ำสาบานตน
   เพื่อให้นางอันเป็นที่รักอ่านเป็นทำนองจดหมายส่วนตัว
   ความประทับใจ ความภูมิใจในกษัตริย์ของตน

ข้อที่ 4)
ข้อใดคือปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เกิดมหาชาติคำหลวง
   ความรู้สึกศรัทธาในศาสนา
   ความเชื่อในลิทธิเกี่ยวกับการกินน้ำสาบานตน
   เพื่อให้นางอันเป็นที่รักอ่านเป็นทำนองจดหมายส่วนตัว
   ความประทับใจ ความภูมิใจในกษัตริย์ของตน

ข้อที่ 5)
ข้อใดคือปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เกิดโคลงทวาทศมาส
   ความประทับใจ ความภูมิใจในกษัตริย์ของตน
   เกิดจากการถ่ายทอดอารยธรมและวัฒนธรรม
   เกิดจากความรู้สึกศรทธาในสิ่งที่ตนเองรัก
   เกิดจากอารมณ์ส่วนตัวของกวีเอง

ข้อที่ 6)
ข้อใดให้คำจำกัดความของคำว่า "รายงาน"ได้ชัดเจนถูกต้อง
   เป็นการรวบรวมข้อมูล
   เป็นการบันทึกเรื่องราวที่ได้อ่านมา
   เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้ฟังมา
   เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมมาในรูปแบบต่างๆ

ข้อที่ 7)
จุดมุ่งหมายโดยทั่วไปของการเขียนรายงานค้นคว้าคือข้อใด
   -ให้มีนิสัยรักการอ่าน
   -ให้มีทักษะในการค้นคว้ารวบรวม
   -ให้รู้จักเรียบเรียงสิ่งที่ได้ค้นมา
   -ให้รู้จักรวบรวม เรียบเรียง ความรู้ ความคิดแล้วนำเสนออย่างถูกหลักวิชา

ข้อที่ 8)
-รายงานมีองค์ประกอบตามข้อใด
   -ปก คำนำ เนื้อเรื่อง
   -สารบัญ เนื้อเรื่อง เชิงอรรถ
   -ส่วนหน้า เชิงอรรถ สารบัญภาพ
   -ส่วนหน้า ส่วนเนื้อเรื่อง ส่วนท้าย

ข้อที่ 9)
-ลำดับขั้นตอนของการเขียนรายงาน ที่ถูกต้อง ก่อนที่จะรวบรวมข้อมูลคือข้อใด
   -ตั้งชื่อเรื่อง ค้นคว้า อ่านจับใจความ เขียนโครงเรื่อง
   -ค้นคว้า อ่านจับใจความ ตั้งชื่อเรื่อง เขียนโครงเรื่อง
   -ตั้งชื่อเรื่อง เขียนโครงเรื่อง อ่านจับใจความ
   -ค้นคว้า ตั้งชื่อเรื่อง เขียนโครงเรื่อง อ่านจับใจความ

ข้อที่ 10)
-การคัดลอกข้อความสั้นๆเฉพาะบางตอนมาใช้ประกอบการเขียนรายงานต้องปฏิบัติตามข้อใดจึงจะไม่ผิดกฎหมาย
   -ไม่ต้องขออนุญาต ไม่ต้องอ้างชื่อผู้แต่ง
   -ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นรายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
   -ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องทำเชิงอรรถ หรือแสดงให้ปรากฏว่าได้คัดลอกมาจากแหล่งใด
   -ถ้าเจ้าของลิขสิทธ์เป็นคนไทย ต้องขออนุญาต ถ้าเป็นชาวต่างประเทศไม่ต้องขออนุญาต

ข้อที่ 11)
-ข้อใดเป็นส่วนสำคัญในการทำรายงาน ภายหลังจากที่ได้เรียบเรียงเนื้อหาไว้เรียบร้อยแล้ว
   -การมีดัชนีคั่นค่า และอภิธานศัพท์โดยละเอียด
   -การมีภาพประกอบ เพื่อให้เป็นรายงานที่ชวนอ่าน
   -การวางรูปหน้ากระดาษและการเรียงลำดับส่วนต่างๆ
   -การตัดกรอบหน้ากระดาษรายงาน เพื่อวางขอบเขตตัวอักษร

ข้อที่ 12)
-ข้อใดกล่าวถึงการลงรายการเชิงอรรถได้ถูกต้อง
   -ลำดับที่ ชื่อ สกุลผู้แต่ง ชื่อหนังสือ หน้าที่คัดมา
   -ลำดับที่ ชื่อ สกุลผู้แต่ง ชื่อหนังสือ (วัน เดือน ปี ที่พิมพ์)
   -ลำดับที่ ชื่อ สกุลผู้แต่ง ชื่อหนังสือ (สถานที่พิมพ์: ผู้จัดพิมพ์) หน้าที่คัดมา
   -ลำดับที่ ชื่อ สกุลผู้แต่ง ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ ปี ที่พิมพ์) หน้าที่คัดมา

ข้อที่ 13)
-หากมีสมาชิกในกลุ่มรายงานมี 5 คน จะเขียนชื่อผู้จัดทำรายงานอย่างไร
   -เขียนชื่อหญิงชาย เรียงลำดับเลขที่
   -เขียนชื่อชาย หญิง ตามลำดับเลขที่
   -เขียนชื่อตามลำดับอักษร โดยคำนึงถึงเพศ
   -เขียนชื่อหัวหน้ากลุ่มก่อน แล้วเขียนลำดับชายหญิง

ข้อที่ 14)
-วรรณคดีเรื่องใดในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นวรรณคดีพุทธศาสนา
   -กำสรวลศรีปราชญ์
   -มหาชาติคำหลวง
   -ลิลิตยวนพ่าย
   -ลิลิตโองการแช่งน้ำ

ข้อที่ 15)
-วรรณคดีเรื่องใดในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นวรรณคดีประวัติศาสตร์
   -กำสรวลศรีปราชญ์
   -มหาชาติคำหลวง
   -ลิลิตยวนพ่าย
   -ลิลิตโองการแช่งน้ำ

ข้อที่ 16)
-วรรณคดีเรื่องใดในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นวรรณคดีนิราศ
   -กำสรวลศรีปราชญ์
   -มหาชาติคำหลวง
   -ลิลิตยวนพ่าย
   -ลิลิตโองการแช่งน้ำ

ข้อที่ 17)
-วรรณคดีเรื่องใดในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นวรรณคดีที่เกิดจากความรักชาติ
   -กำสรวลศรีปราชญ์
   -มหาชาติคำหลวง
   -ลิลิตยวนพ่าย
   -ลิลิตโองการแช่งน้ำ

ข้อที่ 18)
-วรรณคดีเรื่องใดในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นวรรณคดีที่เกิดจากความรู้สึกส่วนตัวของกวีเอง
   -กำสรวลศรีปราชญ์
   -มหาชาติคำหลวง
   -ลิลิตยวนพ่าย
   -ลิลิตโองการแช่งน้ำ

ข้อที่ 19)
คำว่า "ยวน"ในลิลิตยวนพ่ายหมายถึง
   ชางเชียงใหม่
   ชาวลาวเวียงจันทร์
   ชาวเวียดนาม
   ชาวพม่า

ข้อที่ 20)
-ลิลิตที่มีโครงเรื่องเหมือนเรื่องโรมิโอแอนจูเลียดของเชคเปียร์คือเรื่องใด
   -ลิลิตยวนพ่าย
   -ลิลิตตะเลงพ่าย
   -ลิลิตโองการแช่งน้ำ
   -ลิลิตพระลอ

ข้อที่ 21)
-ลิลิตเล่มแรกของยุคกรุงศรีอยุธยาตอนต้นคือ
   -ลิลิตยวนพ่าย
   -ลิลิตตะเลงพ่าย
   -ลิลิตโองการแช่งน้ำ
   -ลิลิตพระลอ

ข้อที่ 22)
-พระราชประวัติบางส่วนของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถปรากฏในวรรณคดีเรื่องใด
   -ลิลิตยวนพ่าย
   -ลิลิตตะเลงพ่าย
   -ลิลิตโองการแช่งน้ำ
   -ลิลิตพระลอ

ข้อที่ 23)
-วรรณคดีสโมสรสมัยรัชกาลที่ ๖ ทรงยกย่องให้ลิลิตเรื่องใดเป็นยอดของลิลิต
   -ลิลิตยวนพ่าย
   -ลิลิตตะเลงพ่าย
   -ลิลิตโองการแช่งน้ำ
   -ลิลิตพระลอ

ข้อที่ 24)
-ข้อใดคือความหมายของคำว่า "การเขียนบันทึก"
   การเก็บหลักฐาน
   การเขียนข้อความไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง
   การอ้างอิงหลักฐาน
   ทั้งก.และข.

ข้อที่ 25)
- ข้อใดคือประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของการเขียนบันทึกจากการอ่าน การฟัง
   . ช่วยความจำ
   -ใช้เป็นหลักฐาน
   -ป้องกันการสูญหายของข้อมูล
   -เพื่อรวบรวมและเรียบเรียงความรู้

ข้อที่ 26)
- หัวบัตรบันทึกข้อมูลแต่ละชนิด เขียนไว้เพื่อจุดประสงค์ใดเป็นสำคัญ
   -เป็นที่มาของข้อมูล ในการอ้างอิงการเขียนรายงาน
   -ช่วยในการสืบค้นหาหารายละเอียดเพิ่มเติม
   -เป็นตัวชี้บอกความทันสมัยหรือความเก่าแก่ของข้อมูล
   -ทั้ง ก,ข และ ค

ข้อที่ 27)
-บันทึกช่วยความจำข้อใดสำคัญที่สุด
   -เป็นหลักฐานทางราชการ
   -ช่วยเตือนสติในบางเรื่องได้
   -เป็นหลักฐานทางด้านกฎหมาย
   -ทุกข้อ

ข้อที่ 28)
-บันทึกจากการอ่านมีกี่ชนิด
   - 2 ชนิด
   - 3 ชนิด
   - 4 ชนิด
   - 5 ชนิด

ข้อที่ 29)
- ข้อใดควรใช้บันทึกแบบถอดความ
   -เป็นการเขียนขึ้นใหม่ โดยใช้สำนวนของผู้บันทึกเองจากร้อยกรอง หรือแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
   -เป็นการสรุปเอาแต่ใจความสำคัญ โดยใช้สำนวนของผู้บันทึกเอง
   -เป็นศัพท์คำจำกัดความหรึอนิยาม
   -เป็นการสรุปความคิดเห็นของผู้อ่าน ที่มีต่อเรื่องที่อ่าน เพื่อเป็นข้อเตือนใจหรือเป็นแนวทางในการเขียนรายงาน

ข้อที่ 30)
-ข้อใดควรใช้บันทึกแบบคัดลอก
   -เป็นการเขียนขึ้นใหม่ โดยใช้สำนวนของผู้บันทึกเองจากร้อยกรอง หรือแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
   -เป็นการสรุปเอาแต่ใจความสำคัญ โดยใช้สำนวนของผู้บันทึกเอง
   -เป็นศัพท์คำจำกัดความหรึอนิยาม
   -เป็นการสรุปความคิดเห็นของผู้อ่าน ที่มีต่อเรื่องที่อ่าน เพื่อเป็นข้อเตือนใจหรือเป็นแนวทางในการเขียน

ข้อที่ 31)
-ข้อใดควรใช้บัตรบันทึกแบบวิจารณ์
   -เป็นการเขียนขึ้นใหม่ โดยใช้สำนวนของผู้บันทึกเองจากร้อยกรอง หรือแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
   -เป็นการสรุปเอาแต่ใจความสำคัญ โดยใช้สำนวนของผู้บันทึกเอง
   -เป็นศัพท์คำจำกัดความหรึอนิยาม
   -เป็นการสรุปความคิดเห็นของผู้อ่าน ที่มีต่อเรื่องที่อ่าน เพื่อเป็นข้อเตือนใจหรือเป็นแนวทางในการเขียนรายงาน

ข้อที่ 32)
-ข้อใดควรใช้บัตรบันทึกแบบสรุปความ
   -เป็นการเขียนขึ้นใหม่ โดยใช้สำนวนของผู้บันทึกเองจากร้อยกรอง หรือแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
   -เป็นการสรุปเอาแต่ใจความสำคัญ โดยใช้สำนวนของผู้บันทึกเอง
   -เป็นศัพท์คำจำกัดความหรึอนิยาม
   -เป็นการสรุปความคิดเห็นของผู้อ่าน ที่มีต่อเรื่องที่อ่าน เพื่อเป็นข้อเตือนใจหรือเป็นแนวทางในการเขียนรายงาน

ข้อที่ 33)
-บัตรบันทึกจากการอ่านนิยมใช้บัตรขนาดใด
   5 x 7
   4 x 6
   3 x 4
   ทั้ง ก และ ข

ข้อที่ 34)
-การบันทึกสิ่งต่างๆเพื่อช่วยความจำ เป็นการบันทึกประเภทใด
   บันทึกเหตุการณ์
   บันทึกประจำวัน
   บันทึกการเดินทาง
   บันทึกเพื่อการศึกษาค้นคว้า

ข้อที่ 35)
-การบันทึกข้อความที่ฝากไว้ทางโทรศัพท์สิ่งใดควรกระทำมากที่สุด
   สถานที่นัดหมาย
   เวลานัด
   การทวนข้อความที่ผู้ฝาก ฝากไว้
   การพูดตัดบทเมื่อเห็นว่ามิใช่เรื่องสำคัญ

ข้อที่ 36)
-ข้อใดเป็นมารยาทในการฟังผู้อื่นในที่ประชุม
   -ตั้งใจฟังและจดข้อความสำคัญ
   -ขณะฟังเมื่อไม่เข้าใจยกมือถามทันที
   ยกมือบอกข้อเท็จจริงเมื่อทราบว่าผู้พูดพูดผิด
   ถ้าอยากคุยกับคนข้างๆให้กระซิบเบาๆ

ข้อที่ 37)
-เราควรหลีกเลี่ยงการพูดลักษณะใด
   ฆ้องปากแตก
   ยกตนข่มท่าน
   ทะลุกลางปล้อง
   ชักใบให้เรือเสีย

ข้อที่ 38)
-ถ้ามีโอกาสสนทนากับคนพาล เราควรวางตนเช่นใด
   ปากว่าตาขยิบ
   ตีวัวกระทบคราด
   ลูกขุนพลอยพยัก
   รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ

ข้อที่ 39)
-ข้อใดถือว่าขาดมารยาทในการดูมากที่สุด
   ดูไดอารีส่วนตัวของผู้อื่น
   แอบดูการอาบน้ำในที่รโหฐาน
   นั่งบังคนข้างหลัง
   เอาเท้าพาดที่วางเท้าแล้วกระดิกขาของคนที่นั่งอยู่ด้านหน้า

ข้อที่ 40)
-ข้อใดคือลักษณะที่ดีของคู่สนทนา
   พูดได้ ฟังดี
   พูดดัง ฟังชัด
   ใช้ภาษาสุภาพ
   พูดตรงไปตรงมา