สสาร  หมายถึง  สิ่งที่มีมวล  ต้องการที่อยู่  และสัมผัสได้  ส่วน สาร เป็นเนื้อของสสาร  เช่น  ตะปู  เป็นสสาร  โดยมีเหล็กเป็นเนื้อของสสาร  ฉะนั้น  สารและสสารจึงมีความหมายใช้แทนกันได้
        สมบัติของสารแบ่งได้เป็น  สมบัติทางกายภาพและทางเคมี  ดังนี้
        1. สมบัติทางกายภาพ  หมายถึง  สมบัติที่สังเกตเห็นจากลักษณะภายนอก   เช่น  สถานะ  สี  กลิ่น  รส  การนำไฟฟ้า  จุดเดือด  จุดหลอมเหลว  ความหนาแน่น  ความถ่วงจำเพาะ  การละลาย  ความแข็ง  ฯลฯ
        2. สมบัติทางเคมี  หมายถึง  สมบัติที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบภายในของสารและเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี  เช่น  ความเป็นกรด-เบส  การทำปฏิกิริยากับสารอื่น
        การจำแนกสาร
        โดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์จะได้ 2 ประเภท
1. สารเนื้อเดียว  หมายถึง  สารที่มีเนื้อสารและสมบัติเหมือนกันโดยตลอด  ไม่ว่าจะสังเกตโดยวิธีใด  เช่น  น้ำ  อากาศ  โลหะบัดกรี  ก๊าซหุงต้ม  ทองบรอนซ์
2. สารเนื้อผสม  หมายถึง  สารที่เกิดจากสารตั้งแต่ 2 ชนิดผสมปนกัน  แล้วได้เนื้อสารที่มีเนื้อสารแตกต่างกัน  สมบัติจึงไม่เหมือนกันตลอดเนื้อสาร  และแยกออกจากกันได้ง่าย  เช่น  น้ำคลอง  พริกกับเกลือ  น้ำอบไทย
        สารละลายกับสารบริสุทธิ์
       สารละลาย (Solution) สารละลายเป็นสารเนื้อเดียวที่เกิดจากสารบริสุทธิ์ตั่งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปรวมกัน โดยไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี  แต่เกิดการละลายและองค์ประกอบของสารยังเหมือนเดิม  ประกอบด้วยตัวทำละลาย และตัวถูกละลาย
        สารบริสุทธิ์ (Pure substance) เป็นสารเนื้อเดียวที่มีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวกันตลอด  จึงมีสมบัติเหมือนกัน  เช่น  เงิน  ทองคำ
        สมบัติทั่วไปของสารบริสุทธิ์
1.  มีจุดเดือด  จุดหลอมเหลว คงที่
2.  มีช่วงในการหลอมเหลวแคบ
3.  ไม่สามารถแยกองค์ประกอบได้โดยวิธีกายภาพ  เช่น  การกลั่น  การกรอง  เว้นแต่จะแยกทางวิธีเคมี
        วิธีการพิจารณาสารละลายและสารบริสุทธิ์
1.  การระเหยแห้ง
      -  ถ้ามีของแข็งเหลืออยู่  แสดงว่า  เป็นสารละลาย
      -  ถ้าไม่มีของแข็งเหลืออยู่เลย  ยังสรุปไม่ได้  ต้องนำไปหาจุดเดือดก่อน
2.  ดูการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ขณะเดือด
      -  ถ้าจุดเดือดคงที่ แสดงว่า เป็นสารบริสุทธิ์
      -  ถ้าจุดเดือดไม่คงที่  แสดงว่า  เป็นสารละลาย
        ธาตุและสารประกอบ
        ธาตุ (Element) เป็นสารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอะตอมที่เหมือนกันไม่สามารถแยกออกไปเป็นสารอื่นด้วยวิธีธรรมดา  หน่วยที่เล็กที่สุดของธาตุที่ยังรักษาสมบัติของธาตุไว้ได้  คือ  อะตอม
        สารประกอบ (Compounds)  เป็นสารเนื้อเดียวเกิดจากการรวมตัวของธาตุตั่งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปโดยเกิดปฏิกิริยาเคมี  และเป็นไปตามกฎสัดส่วนคงที่
        สัญลักษณ์และการเรียกชื่อธาตุ
        - จอห์น  ดอลตัน  เป็นคนแรกที่เสนอให้ใช้สัญลักษณ์ของธาตุโดยใช้ภาพ
        - โจนส์  จาคอย  เบอร์ซีเลียส  ใช้อักษรเป็นสัญลักษณ์แทนชื่อธาตุ  และใช้จนปัจจุบัน  โดยเขียนอักษรภาษาอังกฤษหรือละตินเป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่  ถ้าตัวหน้าซ้ำกันให้เขียนอักษรตัวถัดไปด้วยตัวพิมพ์เล็ก
 
 
 
สารและสมบัติของสาร
        นางนฤมล  สินธุรัตน์  อาจารย์1 โรงเรียนกันทรารมณ์  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ