มวลอะตอม
        มวลอะตอมของธาตุ  เป็นค่าตัวเลขที่ได้จากการเปรียบเทียบระหว่างมวลของธาตุ  1  อะตอม  กับ     มวลของธาตุ C-12,  1 อะตอม  จะไม่มีหน่วย
        มวลของธาตุ  1 อะตอม  หมายถึง  ตัวเลขที่แสดงให้ทราบว่าธาตุนั้น 1 อะตอมจะมีกี่กรัม
        มวลของ C-12,  1 อะตอม  ( C  ในธรรมชาติมีหลายไอโซโทป  เช่น  C-12,  C-13,  C-14  ซึ่งแต่ละไอโซโทปมีมวลไม่เท่ากัน)  มวลของคาร์บอนที่มีไอโซโทป  12  จำนวน  1  อะตอม  มีค่าเท่ากับ     12 x 1.66 x 10 ยกกำลัง -24  กรัม
        มวลของ C-12,  1 อะตอม  กำหนดให้มีมวล  =  12 amn  (atomic  mass  unit) 
               ดังนั้น  1 amn  =  1.66 x 10 ยกกำลัง-24  กรัม
 
     การอธิบายความหมายของมวลอะตอม
        1.มวลอะตอมของธาตุแคลเซียม   =   40.1  หมายความว่า
             1) ธาตุแคลเซียมจำนวน  1  อะตอมเป็น    40.1 เท่าของ     หรืออธิบายได้ว่า
             2) แคลเซียม  1  อะตอม  มีมวล  =  40.1  (atomic  mass  unit)  หรือ  แปลงให้เป็นกรัมดังนี้
             3) แคลเซียม  1  อะตอม  มีมวล  40.1 x 1.66 x 10-24  กรัม
        2.มวลอะตอมของกำมะถัน  =  32  หมายความว่า
            ธาตุกำมะถันจำนวน  1  อะตอมมีมวลเป็น  32 เท่าของ 
            หรือ  กำมะถัน  1   อะตอม  มีมวล  32 amn
            หรือ  กำมะถัน  1   อะตอม  มีมวล  32 x 1.66 x 10-24  กรัม
 
                                                        มวลโมเลกุล
        โมเลกุล  หมายถึง  อนุภาคที่เล็กที่สุดของสสาร  เกิดจากอะตอมของธาตุต่างๆ มารวมกันทางเคมี  เช่น  NaCl , HF , HCN , KI , HCl
        พวกโมเลกุลของก๊าซเฉื่อย  เช่น  He, Ne, Ar, Kr, Xe,  และRn  
1โมเลกุล  ประกอบด้วย  1  อะตอม  (mono  atomic  molecule)
        มวลโมเลกุลของสารใดๆ    เป็นค่าเปรียบเทียบกับมวลของคาร์บอน  1  อะตอม  เช่นเดียวกับ  มวลอะตอม       
        
            เช่น         มวลโมเลกุลของ  HCl  =   36.5  หมายความว่า  HCl   1 โมเลกุลมีมวลเป็น  36.5   เท่าของ  มวล C-12, 1 อะตอม
          การหาโมเลกุลจากมวลอะตอมของธาตุ
          หลักการ
        1.ต้องทราบ  สูตรโมเลกุลของสารประกอบนั้นๆ ว่าสารประกอบด้วยธาตุใดบ้างและอย่างละกี่อะตอม  (เขียนสูตรโมเลกุลให้ได้ก่อน)
        2.ทราบมวลอะตอมของธาตุที่เป็นสารประกอบนั้น  มวลอะตอมทราบได้จากตารางธาตุนั่นเอง
        3.ถ้าธาตุที่เป็นองค์ประกอบมีหลายอะตอม  ให้ใช้จำนวนอะตอมคูณด้วยมวลอะตอมของธาตุนั้น
        4.มวลโมเลกุลหาได้จาก  ผลรวมของมวลอะตอมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบทั้งหมด
        สูตร         
                        มวลโมเลกุล = ผลรวมของมวลอะตอมในสูตร
 
 
มวลอะตอมและมวลโมเลกุล
        นางนฤมล  สินธุรัตน์  อาจารย์ 1  โรงเรียนกันทรารมณ์  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ