ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ (Kinetic theory of gas)      
สรุปใจความได้ดังนี้
1. ก๊าซประกอบด้วยโมเลกุลที่มีขนาดเล็กมาก  อยู่ห่างกัน และไม่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกัน
2. โมเลกุลแต่ละโมเลกุลเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงอยู่ตลอดเวลา ด้วยอัตราเร็วคงที่ จนกระทั่งชนกันเอง หรือชนผนังภาชนะที่บรรจุ การเคลื่อนที่จึงเปลี่ยนทิศทาง และเปลี่ยนความเร็ว
3. เมื่ออุณหภูมิคงที่ อัตราเร็วเฉลี่ยของโมเลกุลของก๊าซหนึ่งๆ จะคงที่
4. โมเลกุลของก๊าซจะมีพลังงานจลน์เท่ากับ
                        Ek  =   1/2 mv ยกกำลัง 2
        เมื่อ        v  =   อัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของโมเลกุล
                      m  =  มวลโมเลกุลของก๊าซ
5. การชนกันของโมเลกุล หรือชนผนังภาชนะ อาจมีการถ่ายเทพลังงาน แต่จะไม่มีการสูญเสียพลังงานรวม
6. ที่อุณหภูมิเดียวกัน ก๊าซทุกชนิดจะมีพลังงานจลน์เฉลี่ยเท่ากัน
                        Ek  =   3/2 kT
        เมื่อ        k  คือ ค่าคงที่ของโบลต์แมน  =  1.38 x  10 ยกกำลัง -23   J/K โมเลกุล
 
ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ
        นางนฤมล  สินธุรัตน์  อาจารย์ 1  โรงเรียนกันทรารมณ์  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ