วิชาภาษาอังกฤษ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เรื่อง Job Advertisement จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.นุชรีเชื้อทองพิทักษ์ โรงเรียนกันทรารมณ์
Choose the best answer.

      
 1. What is the name of the company?
   a. SUZUKI
   b. THAI SUZUKI MOTOR CO.,LTD
   c. THAI - JAPAN JOINT VENTURE COMPANY.
   d. MOTORCYCLE COMPANY

 2. How many positions does this company want ?
   a. At least one position
   b. At least two positions
   c. Only one position
   d. Two position

 3. If you are interested in this company ,what do you have to send ?
   a. Money and application
   b. Your photo motorcycle
   c. Resume , recent photo and telephone number.
   d. Resume and recent photo.

 4. Are there any position for woman ?
   a. Yes,both positions are for woman
   b. Yes , there are.
   c. No,the position is only for men
   d. No,one position is for man and the other is for woman

 5. Which position required no experience ?
   a.Thesparepartmanage
   b. The marketing staff
   c. Both 2 positions do not required experience
   d. There is no information.