วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง Telephone จำนวน 10 ข้อ
โดย อ.นุชรี เชื้อทองพิทักษ์ โรงเรียนกันทรารมณ์
Choose the best answer for each item.

ข้อที่ 1)
A: ...............
B: Just a moment please. I'll put you through.

   Speaking.
   Can I speak to John please ?
   Well,I expect you are busy.
   Well, would you give John a message please ?

ข้อที่ 2)
Susan : Hello. Is Mary there ?
Mary : Oh, Idid't recognize your voice.

   This she speaking.
   This is I
   Mary is my name.
   Yes, I'm here.

ข้อที่ 3)
A: Can I speak to Bob please ?
B: Sorry .He 's not in just now.
A : ....................

   May I take a message ?
   I 'll put you through.
   What is your name please ?
   Would you give him a message please ?

ข้อที่ 4)
Peter : Could I speak to Jim please ?
Voice : Jim ? There 's no Jim here . ..........................

   Just a moment please.
   Speaking.
   I'm afriad you've got the wrong number.
   May I take a message.

ข้อที่ 5)
A : Hello, this is 243265.
Mr. Joe : Hello,I'd like to speak to Mr John.
A : ........................
Mr.Joe.

    May I help you?
   I'm sorry.
   Who may I say is calling ,please ?
   I'll put you through.