Reading Graphs
                     
กราฟเป็นรูปที่แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบและแนวโน้มของข้อมูล
   ทางสถิติ  เราจะพบเห็นการใช้กราฟในการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ในการ
   รายงาน  นิตยสารและหนังสือพิมพ์       เพื่อที่จะเสนอชุดของข้อเท็จจริง
   ทางตัวเลข  วิธีนี้จะช่วยให้ดูกราฟทำการเปรียบเทียบและถึงข้อสรุปได้
  อย่างรวดเร็ว
       กราฟมีอยู่ 4 กราฟ ได้แก่
1. Pictographs (กราฟรูปภาพ)
    ใช้แทนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเลขโดยใช้รูปภาพต่าง ๆ แทนจำนวนตัวเลข
2.  Bar graphs (กราฟแท่ง) ใช้เพื่อเปรียบเทียบปริมาณต่างๆ
  กราฟ 1 แท่ง ใช้แทนปริมาณ 1ปริมาณ  กราฟแท่งนั้นอาจจะมีลักษณะ
ในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้   เราใช้กราฟแท่งเปรียบเทียบปริมาณที่ต่างกัน
หรือปริมาณที่เหมือนกันในช่วงระยะที่ต่างกัน
        3. Circle graphs (กราฟวงกลม) หรือเรียกอีกอย่างว่า Pie graphs
        ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณทั้งหมด 1 หน่วย    ที่มีส่วนที่ต่างกัน
          และเปรียบเทียบส่วนต่าง ๆ ระหว่างกัน แต่ละส่วนของกราฟวงกลมเรียกว่า
          sector   (ส่วนของวงกลมที่แบ่งแยกออกโดยเส้นรัศมีสองเส้นจำนวน 100%
       ใช้แทนมุม 360 องศา)
      4. Line graphs (กราฟเส้น) ใช้เพื่อแสดงแนวโน้มของช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ที่มา  : จากหนังสือภาษาอังกฤษแผนใหม่ ม.4-6 และเอ็นทรานซ์ อาจารย์สุรเดช นิธิสุนทร