วิชา.ภาษาอังกฤษ.. (รหัส..อ 4412.) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...4
เรื่อง Agreements... จำนวน ..5. ข้อ
โดย อ.ปานจิต คำเพราะ .. โรงเรียน...กันทรารมณ์
Choose the best answer.

ข้อที่ 1)
Neither I nor my sister ...................going to the dance.
   is
   am
   are
   aren't

ข้อที่ 2)
2. "Gold as well as silver........................in price, he said.
   have fallen
   has fallen
   fall
   are falling

ข้อที่ 3)
3. The knowledge about science......................helpful.
   is more
   are more
   is much
   are much

ข้อที่ 4)
4.4 One of girls..................ill.
   has
   does
   is
   be

ข้อที่ 5)
5.Fifty miles on the quiet road.........................like two hundred.
   seem
   seems
   seeming
   are seeming