วิชา..ภาษาอังกฤษ. (รหัส..อ 4412.) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...4
เรื่อง ..Passive Voice. จำนวน ..5. ข้อ
โดย อ.ปานจิต คำเพราะ .. โรงเรียน..กันทรารมณ์.
Choose the best answer.

ข้อที่ 1)
1. She ................................to them last week.
   introduced
   was introducing
   was introduced
   had introduced

ข้อที่ 2)
2. This room must...............before tomorrow.
   be painted
   be painting
   paint
   painted

ข้อที่ 3)
3. This machine...........................coal.
   is used to cutting
   is used to cut
   is used for cut
   used to cut

ข้อที่ 4)
4. O've been living in town since I ..........................
   were born
   had been born
   was born
   have been born

ข้อที่ 5)
5. Jill didn't want to tell anybody that she...............................
   married
    is married
   was married
   was marring