วิชา.ภาษาอังกฤษ.. (รหัส.อ4412..) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...4
เรื่อง Phrasal Verbs... จำนวน ..5. ข้อ
โดย อ. .ปานจิต คำเพราะ. โรงเรียน..กันทรารมณ์.
Choose the best answer.

ข้อที่ 1)
1. The football match was called..........................because of heavy rain.
   off
   on
   out
   at

ข้อที่ 2)
2.The woman had to take care ...................................ten children
   into
   with
   of
   on

ข้อที่ 3)
3.When will you give.........smoking?
   in
   up
   out
   over

ข้อที่ 4)
4.Please take...............that trash. it's dirty.
   off
   in
   with
   out

ข้อที่ 5)
5.Although he is disappointed he never gives..............
   in
   out
   to
   into