วิชา..ภาษาอังกฤษ. (รหัส.อ 4412..) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..4.
เรื่อง Relative Pronoun... จำนวน ...5 ข้อ
โดย อ.ปานจิต คำเพราะ .. โรงเรียน.กันทรารมณ์..
Choose the best answer.

ข้อที่ 1)
1. New York,............................has many skyscrapers.
   I visited last year
   that I visited last year
   which I visited it last year
   which I visited last year

ข้อที่ 2)
2. ...........................is that book? It belongs to the boy who's absent today.
   whose
   who's
   where
   which

ข้อที่ 3)
3. My father ...........................you may have heard, is a famous doctor.
   that
   of whom
   whose
   which

ข้อที่ 4)
4. King Rama VI,...........................everyone respects,helped Thailand a great deal.
   no word
   whose
   that
   whom

ข้อที่ 5)
5. Where's the boy.............................owns this book?
   whose
   he
   who
   which