ววิชาภาษาอังกฤษ... (รหัสอ 4412...) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...4
เรื่อง ..The future continuous tense. จำนวน ...5 ข้อ
โดย อ. .ปานจิต คำเพราะ. โรงเรียน...กันทรารมณ์
Choose the best answer.

ข้อที่ 1)
1.Linda ................................next winter in the North.
   will spend
   will be spending
   be spent
   would spend

ข้อที่ 2)
2. In September next year all bus fares..............................
   will be increasing
   will be
   increased
   to be increasing

ข้อที่ 3)
3. He ........................... a conference in Hong Kong next month.
   will attend
   would attend
   will be attending
   will have attended

ข้อที่ 4)
4. THe farmers ...................all through the holiday.
   be worked
   will be working
   would work
   will have worked

ข้อที่ 5)
5.Tomorrow at 10 o'clock I...........................Enhlish.
   be studied
   study
   will be studying
   would study