วิชา...ภาษาอังกฤษ (รหัส..3212.) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...2
เรื่อง Past continuous ... จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ.ประภาวัลย์ โกศลศิรศักดิ์ .. โรงเรียน.กันทรารมณ์..
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
While Peggy .........on the phone,her sister walked.
   were talking
   was talking
   is talking
   talks

ข้อที่ 2)
2. When we met them, they............to the concert.
    were going
   had gone
   would go
   went

ข้อที่ 3)
3. When the telephone..........., I was taking a bath.
   rings
   were ringing
   is ringing
   rang

ข้อที่ 4)
4. While Mom was cooking dinner, someone................at the door.
   knocks
   were knocking
   is knocking
   knocked

ข้อที่ 5)
5.When my friend came, I..................flowers in the garden.
   were wateringwas
   was watering
   were coming
   waters