วิชา..ภาษาอังกฤษ. (รหัส.อ 3212..) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...2
เรื่อง .Comparison.. จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ.ประภาวัลย์ โกศลศิรศักดิ์ .. โรงเรียน...กันทรารมณ์
Choose the best answer.

ข้อที่ 1)
1. I am .............than my sister.
   outgoinger
   outgoing
   more outgoing
   most outgoing

ข้อที่ 2)
2. Kumi is................than Mary.
   more serious
   much serious
   most serious
   serious

ข้อที่ 3)
4.Carlos is ............................Than Jim.
   intellectualer
   more intellectaul
   much intellectual
   most intellectual

ข้อที่ 4)
4.The plans calls for a.......defense the one we have.
   stronger
   most stronger
   strongest
   more stronger

ข้อที่ 5)
5. The weather is..........at this time of year than in the spring.
   calm
   calmest
   calmer
   more calmer