วิชา..ภาษาอังกฤษ. (รหัส..อ 3212.) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...2
เรื่อง ..Direct& Indirect Speech. จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ. ประภาวัลย์ โกศลศิรศักดิ์.. โรงเรียน..กันทรารมณ์.
Choose the corrected Indirect forms.

ข้อที่ 1)
1. Mario said to Bill: I play soccer every Saturday.
   Bill says to me He said he played soccer every Saturday.
   Bill says to me:I played soccer every Saturday.
   Bill says to us:I was playing soccer every Saturday.
   Bill says to me: he would play soccer every Saturday.

ข้อที่ 2)
2. Alex: I am really hungry.
   He said I was really hungry.
   He said he was really hungry.
   He said I must be hungry.
   He said she would be hungry.

ข้อที่ 3)
3. Teacher: Lisa, you need to work harder.
   He said Lisa need to work harder.
   He said Lisa would work harder.
   He said Lisa needed to work harder.
   He said Lisa didn't need to work harder.

ข้อที่ 4)
4. Teacher: Lisa can come for more help after school.
   He said she can't come for help after school.
   He said she was coming for help after school.
   He said she must come for help after school.
   He said she could come for help after school.

ข้อที่ 5)
5. Lisa: I see youtomorrow.
   She said she could come tomorrow.
   She said She was coming home.
   She said she would see him tomorrow.
   She said she will see you tomorrow.