วิชา.ภาษาอังกฤษ.. (รหัส.อ 3212..) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..2.
เรื่องThe future Simple Tense ... จำนวน ..5. ข้อ
โดย อ. ประภาวัลย์ โกศลศิรศักดิ์.. โรงเรียน.กันทรารมณ์.
Choose the best answer .

ข้อที่ 1)
1. What will school be like in 10 years? ..............................ten computers in every classrom
   It has
   There are
   There is
   There will be

ข้อที่ 2)
2. In 50 years ,cities ............................more money to school ?
   give
   will give
   will
   will be

ข้อที่ 3)
3. Next year the basketball games ........................smaller.
   will be
   is
   are
   will

ข้อที่ 4)
4.Next month , first of all , the soccer team.........................four more games.
   play
   will play
   will be
   are playing

ข้อที่ 5)
The baseball team....................only four hours a week.
   practice
   practiced
   will practice
   practices