3 ทฤษฎีอะตอมของดอลตัน

 

            ทฤษฎีอะตอมของดอลตัน  ได้จากการรวบรวมแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่าน  สรุปแนวคิดโครงสร้างสาร ได้ดังนี้

            สาระที่ 1   สารประกอบด้วยอะตอมเล็กที่สุด  แบ่งแยกไม่ได้

            แนวคิดนี้สอดคล้องกับแนวคิดของดีโมคริตัส  แต่ ปัจจุบันนี้แนวคิดของดอลตันนี้ไม่จริง  เพราะอะตอมสามารถแบ่งต่อไปได้  เพราะอะตอมประกอบด้วยโปรตอน
นิวตรอนและมีอิเล็กตรอนวิ่งวนรอบๆ  น่าจะไปสอดคล้องกับแนวคิดของอาริสโตเติล

            สาระที่ 2 อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันจะเหมือนกัน อะตอมของธาตุต่างชนิดกันจะต่างกัน

            แนวคิดนี้ต่างจากดีโมคริตีส  เพราะมีของดีโมครีตัสมีเพียงชนิดเดียว   แต่ของ
ดอลตันมีอะตอมหลายชนิด  ปัจจุบันนี้แนวคิดข้อนี้ของดอลตันก็ไม่จริง  เพราะมีการ
ค้นพบกลุ่มธาตุไอโซโทป  ธาตุชนิดเดียวกันอาจต่างกันได้

            สารที่  3  อะตอมของธาตุหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นอะตอมของธาตุอื่นไม่ได้

            แนวคิดนี้ปัจจุบันนี้ก็ไม่จริง  เพราะการค้นพบปฏิกิริยานิวเคลียร์  สามารถทำให้อะตอมของธาตุหนึ่งเปลี่ยนเป็นอะตอมของอีกธาตุหนึ่งได้

            สาระที่  4  สารประกอบ  ประกอบด้วยธาตุตั้งแต่สองชนิดมารวมกันด้วยสัดส่วนลงตัวน้อยๆ

            แนวคิดนี้  ปัจจุบันนี้ก็ไม่จริง  เพราะมีการค้นพบการ สังเคราะห์สาร

            สารที่ 5  ในปฏิกิริยาเคมีใดๆ  อะตอมย่อมไม่สูญหายหรือเกิดขึ้นใหม่  แต่จะ
รวมตัวเกิดเป็นสารประกอบใหม่

            ปัจจุบันสาระนี้  ยังคงเป็นจริงอยู่.