10 สเปกตรัมของอะตอม

                สเปกตรัมของอะตอม  เป็นสมบัติเฉพาะของธาตุแต่ละธาตุ  ธาตุต่างชนิดกันจะมีสเปกตรัมของอะตอมที่แตกต่างกัน

            สเปกตรัมอะตอม  หมายถึงแถบสีที่มีความถี่ต่างๆที่อะตอมของธาตุปลดปล่อยออกมาภายหลังถูกกระตุ้นให้มีพลังงานสูง  แล้วอิเล็กตรอนเปลี่ยนวงโคจรจากที่มีระดับพลังงานสูงมาที่ระดับต่ำ

            การกระตุ้นให้อะตอมของธาตุมีพลังงานสูงขึ้นจนอะตอมมีพลังงานในระดับที่เรียกว่าอยู่ในสถานะถูกกระตุ้น  ทำได้โดยการให้ความร้อน หรือผ่านกระแสไฟฟ้า

เมื่ออะตอมมีพลังงานอยู่ในสถานะถูกกระตุ้น  อะตอมของธาตุจะปลดปล่อย
พลังงานที่มีค่ามาก เพื่อลดพลังงานมาสู่ระดับที่มีพลังงานต่ำกว่า     จึงมีการปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปสเปกตรัมของอะตอมที่มีความถี่  ความยาวคลื่นที่แตกต่างกัน

สเปกตรัมของอะตอม  แบ่งได้ 2  ชนิด  คือ

            1.  สเปกตรัมเส้นสว่าง  เป็นสเปกตรัมที่เกิดจากโลหะร้อน  จะเป็นแถบสีแต่ละสีแยกจากกัน

            2.  สเปกตรัมต่อเนื่อง  เป็นสเปกตรัมที่ได้จากก๊าซร้อน  เป็นแถบสีที่เรียงต่อเนื่องกันตลอด.