12 รัศมีวงโคจร ความเร็วและพลังงานของอิเล็กตรอนตามแบบของบอร์

            อะตอมของบอร์  จะมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลาง มีอิเล็กตรอนโคจรในวงโคจรพิเศษโดยไม่มีการสูญเสียพลังงาน

            ถึงแม้แนวคิดอะตอมของบอร์จะบกพร่อง  แต่มีหลายข้อที่อธิบายลักษณะ
โครงสร้างอะตอมเกี่ยวกับรัศมีวงโคจร  ความเร็วของอิเล็กตรอนที่วงโคจรต่างๆ และ ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนที่วงโคจรต่างๆ  ได้ดี 

            รัศมีวงโคจรของอิเล็กตรอน  บอร์อธิบาย โดยยึดแรงระหว่างประจุของนิวเคลียสกับอิเล็กตรอน กับแรงสู่ศูนย์กลาง  จะได้ว่ารัศมีวงโคจรแต่ละวงจะห่างไม่เท่ากัน  โดยสอดคล้องกับสมการ   Rn  =    n2R1

            ความเร็วของอิเล็กตรอนที่วงโคจรต่างๆ  บอร์สรุปว่าวงในสุดเป็นวงที่อิเล็กตรอนมีความเร็วมากที่สุด  วงนอกๆออกไป ความเร็วจะลดลงเรื่อยๆ เป็นไปตามสมการ   vn  =  

            ส่วนพลังงานของอิเล็กตรอนที่วงโคจรต่างๆ  วงในสุดหรือวงที่อิเล็กตรอนอยู่ที่สถานะพื้น  ถือเป็นวงที่อิเล็กตรอนมีพลังงานต่ำที่สุด  วงถัดพลังงานจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามสมการ      =  

            นอกจากนี้ยังพบว่า  พลังงานจลน์ของอิเล็กตรอนในวงโคจรจะมีค่าเป็น ครึ่งหนึ่ง ของพลังงานศักย์ของนิวเคลียสในอะตอม.