16 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก 2

           

            เมื่อมีแสงที่มีความถี่มากกว่าความถี่ขีดเริ่มตกกระทบโลหะจะมีโฟโตอิเล็กตรอนเกิดขึ้น  พลังงานจลน์ของโฟโดอิเล็กตรอนขึ้นกับความถี่ของแสงที่ตกกระทบ

            ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์กับความถี่  เป็น  ดังนี้

                                    V

 

 


                                                            F0                     F x1014

                                     W

                                          

            จากกราฟ  สามารถหาค่าต่างได้  คือ

            1.  ความถี่ขีดเริ่ม   ได้จากจุดตัดของเส้นกราฟกับเส้นแกนความถี่

            2.  ฟังก์ชั่นงาน   ได้จากจุดตัดของเส้นกราฟกับเส้นแกนความต่างศักย์

            3.  ค่านิจของแฟรงค์   ได้จากค่าความชันของเส้นกราฟ  ตามความสัมพันธ์

                                                 h   =   

            ข้อควรระวัง เกี่ยวกับค่านิจของแฟรงค์     h  ปกติมีค่า  6.6 x 10-34  J.s จะใช้กรณีที่โจทย์ไม่มีกราฟให้  แต่ถ้าโจทย์ข้อใดกำหนดกราฟความสัมพันธ์ของความต่างศักย์กับความถี่  นักเรียนจะต้องหาค่านิจของแฟรงค์ก่อน เพื่อนำไปใช้ต่อไป.