17 ทวิภาคของคลื่นและอนุภาคของเดอ  บรอยล์

           

            ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก  เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่แสงตกกระทบผิวโลหะ  แล้วมีอิเล็กตรอนหลุดจากผิวโลหะ  โดยไอสน์ไตน์  เสนอแนวคิดว่า การเกิดปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริกนี้  แสงไม่ใช่คลื่น แต่เป็นอนุภาคที่มีพลังงาน

            เดอ  บรอยล์  นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส จึงเสนอแนวคิดว่า  ถ้าแสงที่เป็นคลื่นแสดงสมบัติเป็นอนุภาคได้  สิ่งที่เป็นอนุภาค  ก็ควรแสดงสมบัติเป็นคลื่นได้ 

            สิ่งใดที่แสดงสมบัติคู่เป็นได้ทั้งคลื่นและอนุภาค  เรียกว่ามี ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค   แสงเป็นได้ทั้งคลื่น และอนุภาค  แสงจึงมีทวิภาพของคลื่นและอนุภาค

            จากการศึกษาต่อมา  พบว่า อิเล็กตรอนซึ่งเป็นอนุภาคแสดงสมบัติของคลื่นได้ คือเลี้ยวเบนและแทรกสอดได้  และสามารถหาความยาวคลื่นของอนุภาคได้  เรียกความยาวคลื่นของอนุภาค นี้ว่า ความยาวคลื่นเดอบรอยล์

            อนุภาคที่จะแสดงสมบัติเป็นคลื่นได้  ต้องเป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็ก

            เดอ บรอยล์  ได้นำความรู้เรื่องทวิภาพของคลื่นและอนุภาค ไปอธิบายทฤษฎีอะตอมของบอร์ ข้อ 2  ให้สมบูรณ์ ขึ้น  โดยอธิบายว่าอิเล็กตรอนที่จะไม่มีการแผ่
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมา  อิเล็กตรอนตัวนั้นต้องแสดงสมบัติเป็นคลื่นนิ่ง โดยมี
ความยาวของเส้นรอบวงเป็นจำนวนเต็มเท่าของความยาวคลื่นของอิเล็กตรอน  ถ้าคิดว่า
อิเล็กตรอนเป็นอนุภาค  จะไม่สามารถอธิบายได้.