18 หลักความไม่แน่นอนและโอกาสเป็นไปได้ของไฮเซนเบริก์

         

            กลศาสตร์ควอนตัม  เป็นหัวใจของการศึกษาฟิสิกส์ในปัจจุบัน  เป็นวิชาที่ใช้ศึกษาธรรมชาติในระดับอะตอมได้อย่างถูกต้อง

            กลศาสตร์ควอนตัม  มี 2  แบบ โดยวิเคราะห์จากทวิภาพของคลื่นและอนุภาคของเดอ บรอยล์ ที่มีสาระสำคัญว่า อนุภาคสามารถแสดงสมบัติเป็นคลื่นได้ แต่มีวิธีการศึกษาโดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์ที่ต่างกัน  แต่มีผลลัพธ์เช่นเดียวกัน

            กลศาสตร์ควอนตัมของโชรดิงเจอร์    รู้จักกันในชื่อสมการคลื่นหรือกลศาสตร์—คลื่น  ส่วนของไฮเซนเบริ์ก รู้จักในชื่อ  กลศาสตร์แมทริกซ์ หรือ หลักความไม่แน่นอนและโอกาสที่จะเป็นไปได้

            ความไม่แน่นอนในเรื่องทวิภาพของคลื่นและอนุภาค อาจเกิดขึ้นในลักษณะที่ว่าสิ่งที่แสดงสมบัติให้เห็นนั้นเป็นคลื่นหรือเป็นอนุภาค

            สำหรับอิเล็กตรอนถ้าคิดว่าเป็นอนุภาค  จะมีความไม่แน่นอนในเรื่องขนาดเพราะเล็กมาก  แต่ถ้าคิดว่าเป็นคลื่น  จะมีความไม่แน่นอนในเรื่องตำแหน่งว่ากระจายอยู่ ณที่ใด

            ส่วนความน่าจะเป็น  หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้ ที่นำมาใช้กับอิเล็กตรอน  คือโอกาสที่เป็นไปได้ที่จะบอกว่าอิเล็กตรอนอยู่ที่ใดหรือจะพบได้ที่ใดในบริเวณหนึ่งๆ โดยแทนด้วยกลุ่มหมอก

            จากหลักความไม่แน่นอนและโอกาสที่จะเป็นไปได้  ทำให้ทราบว่า โอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนในนิวเคลียสนั้นไม่มี  อิเล็กตรอนจึงอยู่ในนิวเคลียสไม่ได้.