19 กลศาสตร์ควอนตัม

                       

            การเรียงตัวของอิเล็กตรอนในอะตอมตามแบบกลศาสตร์ควอนตัม  ถือว่าวงโคจรของอิเล็กตรอนในอะตอมมีทั้งวงใหญ่และวงย่อย

            วงใหญ่  คือ วงที่ 1    2   3   4   แทนวง K   L   M    N 

            วงย่อย   คือ วง  s   p   d   f

            วงใหญ่แต่ละวงจะมีวงย่อยต่างกัน และจำนวนอิเล็กตรอนในวงย่อยแต่ละวงก็ไม่เท่ากัน  คือ  วงใหญ่ที่ 1  มี 1  วงย่อย  วงใหญ่ที่ 2  มี 2 วงย่อย  วงใหญ่ที่ 3 มี 3 วงย่อย    
             วงย่อยของแต่ละวงใหญ่ ต้องเริ่มจาก  s  p  d  f   ซึ่งแต่ละวงรับอิเล็กตรอนได้แตกต่างกันโดยรับได้สูงสุด คือ  2  6  10  และ 14   ตัวตามลำดับ

            การเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม  จะเรียงจากระดับที่มีพลังงานต่ำไปสู่วงที่มีระดับพลังงานสูง

ลำดับการเรียงอิเล็กตรอนในวงใหญ่และวงย่อยของธาตุที่มีจำนวนอิเล็กตรอนไม่เกิน 36  ตัว  จะมีลำดับการเรียงระดับพลังงาน  ดังนี้
                       1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p

การเขียนการเรียงตัวของอิเล็กตรอนแบบกลศาสตร์ควอนตัมนี้  สามารถบอกให้ทราบถึงหมู่ และคาบของธาตุนั้นๆด้วย.