การเขียนปฏิกิริยานิวเคลียร์.

 

            การเขียนปฏิกิริยานิวเคลียร์จะแตกต่างจากการเขียนปฏิกิริยาเคมี 

การเขียนปฏิกิริยานิวเคลียร์มีขั้นตอน ดังนี้

1.  เขียนธาตุ  รังสีหรืออนุภาคที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องในรูปสัญลักษณ์    

2.  ทำให้เลขอะตอมและเลขมวลทั้งสองข้างเท่ากัน

สัญลักษณ์ของธาตุทั่วไป  คือ    
                   เมื่อ  A   คือเลขมวล   หมายถึง อนุภาคที่อยู่ภายในนิวเคลียส  ซึ่งได้แก่โปรตอนและ นิวตรอน  บางครั้งเรียกเลขมวลนี้ว่า นิวคลีออน

               Z   คือเลขอะตอม  หมายถึงจำนวนโปรตอนที่อยู่ภายในนิวเคลียส
ธาตุแต่ละชนิดจะมีจำนวนโปรตอนต่างกัน  ถ้ามีจำนวนเท่ากัน แสดงว่าเป็นธาตุชนิดเดียวกัน

            X  คือชื่อของธาตุนั้นๆ

รังสีและอนุภาคที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ควรทราบ.

ชื่อรังสีหรืออนุภาค

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์สูตร

รังสีแอลฟาหรืออนุภาคแอลฟา

a

รังสีเบตาหรืออนุภาคอิเล็กตรอน

b

     รังสีแกมมา

g

g

     อนุภาคโปรตอน

P

     อนุภาคนิวตรอน

N

     อนุภาคโพสิตรอน

-

     อนุภาคดิวทีเรียม

D

    อนุภาคตริเตรียม

T