การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี.

       

        การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี  คือการที่ธาตุกัมมันตรังสีมีปลดปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมา  จะมีเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในนิวเคลียส ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้บางครั้งจะมีธาตุใหม่เกิดขึ้น  บางครั้งไม่มีธาตุใหม่เกิดขึ้น

            การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี  แบ่งพิจารณาได้ดังนี้

            1.  เมื่อสลายตัวให้รังสีแอลฟา

                               ®     + 

                        ในการสลายตัวให้รังสีแอลฟา จะพบว่าได้ธาตุใหม่เกิดขึ้น  โดยธาตุใหม่ที่เกิดขึ้นจะมีเลขมวลลดลง 4 และเลขอะตอมลดลง 2

        2.   เมื่อสลายตัวให้รังสีเบตา

                          ®    +  

                        การสลายตัวให้รังสีเบตา ก็จะพบว่ามีธาตุใหม่เกิดขึ้น  ธาตุใหม่ที่เกิดขึ้นจะมีเลขมวลเท่าเดิม  แต่เลขอะตอมจะเพิ่มขึ้น 1

            3.  เมื่อสลายตัวให้รังสีแกมมา

                        *     ®       +   g

                        การสลายตัวให้รังสีแกมมาจะพบว่า  ไม่มีธาตุใหม่เกิดขึ้น  ยังได้ธาตุเดิม

แต่มีพลังงานที่ลดลง  ( ไม่มีดอกจัน   ธาตุที่มีดอกจันกำกับแสดงว่ามีพลังงานสูง).